Κ. Γιαννακόπουλος – Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης [2019]

0

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι σπουδαίες αποφάσεις με τις οποίες το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε και εφάρμοσε τους κανόνες βάσει των οποίων η Ένωση επιδιώκει να συντονίσει την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέλη. Η συστηματική μελέτη των παραπάνω αποφάσεων είναι πολλαπλώς χρήσιμη σε όσους διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις και επιθυμούν να εμβαθύνουν στο νομικό καθεστώς που διέπει τη συμβατική δράση της Δημόσιας Διοίκησης στους τομείς των προμηθειών, των υπηρεσιών και των έργων.

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η ανάλυση των εν λόγω αποφάσεων αναδεικνύει τα ερμηνευτικά μοτίβα και τις θεσμικές στοχεύσεις βάσει των οποίων διαμορφώνεται η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η διασύνδεση κάθε απόφασης με τις οικείες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης καθιστά εμφανή και συγκεκριμενοποιεί τον ιδιαιτέρως δημιουργικό ρόλο του Δικαστηρίου στην εξέλιξη του δικαίου αυτού. Σε ένα τρίτο επίπεδο, η διασύνδεση κάθε απόφασης με το εθνικό δίκαιο και, κυρίως, ο διάλογος μεταξύ του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστών, ιδίως στο πλαίσιο του θεσμού της προδικαστικής παραπομπής, εξοικειώνουν τον αναγνώστη με τους σύνθετους κώδικες του επικοινωνιακού δικτύου βάσει του οποίου διαμορφώνεται πλέον το δίκαιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλουραλισμού.

Σχόλια