Ν. Ρόκας, Εμπορικές εταιρίες, 9η έκδ., [2019]

0

Με την ψήφιση των ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εταιρικού δικαίου, με μόνη εξαίρεση το δίκαιο της ΕΠΕ, το οποίο φαίνεται ότι αφέθηκε στην τύχη του, καθόσον οι πρόσφατες μικρές τροποποιήσεις με τον ν. 4541/2018 πόρρω απέχουν από το να συνιστούν ουσιαστική αναμόρφωσή του. Στην παρούσα έκδοση έγινε προσπάθεια συμπτυγμένης ερμηνείας των νέων ρυθμίσεων, ιδίως εκείνων που έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Αντίθετα, δεν δόθηκε έμφαση σε διατάξεις τεχνικού περιεχομένου, αφενός διότι, ως επί το πλείστον, δεν παρουσιάζουν ερμηνευτικά ζητήματα, αφετέρου διότι θα βάρυναν υπερβολικά το κείμενο και θα αλλοίωναν τον χαρακτήρα του ως εγχειριδίου. Δεν έτυχε, επίσης, λεπτομερούς επεξεργασίας ο ν. 4601/2019, καθόσον αποτελεί ένα ειδικό μέρος του εταιρικού δικαίου.

Από τις νομολογιακές και βιβλιογραφικές αναφορές της προηγούμενης έκδοσης παρέμειναν εκείνες, οι οποίες έχουν σημασία και για το νέο δίκαιο. Νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία ελήφθησαν υπόψη μέχρι τα μέσα Αυγούστου 2019.