Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

0

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, του μοναδικού Ελληνικού Δημόσιου Αγγλόφωνου πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης:

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» είναι διεπιστημονικό και έχει κυρίως πρακτικό στόχο. Προσφέρει τεχνολογική, νομική και διαχειριστική εξειδίκευση, άμεσα χρηστική τόσο στα νομικά επαγγέλματα, όσο και στα επαγγέλματα επιστημών και τεχνολογίας, που αφορά το αντικείμενό του.

 Συγκεκριμένα στοχεύει σε τομείς, όπως:

— οι μονάδες υγείας, η βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων, η βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία γεωργικών μη βρώσιμων προϊόντων, χημική βιομηχανία, ο τομέας της έρευνας (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια),

— δικηγόρους και managers που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (π.χ. νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους εταιρειών)

Τα οφέλη που θα αποκομίσετε φοιτώντας στο Πρόγραμμα:

·       Υψηλή απασχολησιμότητα

·       Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας

·       Φοίτηση στο μοναδικό Δημόσιο Αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδος

·       Διδασκαλία από κορυφαίους ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό

·       Εξελιγμένο πρόγραμμα σπουδών

Δομή προγράμματος

Υποχρεωτικά μαθήματα

1ο εξάμηνο

Βιολογία και Περιβάλλον: Βασικές έννοιες | Βιοϊατρική Τεχνολογία/Κόκκινη Βιοτεχνολογία | Γεωργική/Βιομηχανική, Θαλάσσια και Περιβαλλοντικη Βιοτεχνολογία | Βιοδίκαιο και Βιοηθική | Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση

2ο εξάμηνο

Βιοϊατρική και Δικαίο | Βιοδίκαιο, Βιοασφάλεια, και Περιβάλλον | Ανάλυση Κόστους/οφέλους των Βιολογικών Προϊόντων (μελέτες περιπτώσεων) | Εμπορία (Marketing) Βιολογικών Προϊόντων (μελέτες περιπτώσεων)

Μαθήματα επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος ή Συμβουλευτική εργασία)

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.

Μεταπτυχιακή διπλωματική και διάρκεια φοίτησης

Το ΠΜΣ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλεχθεί από το φοιτητή, ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά (2) εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προσφέρεται ακόμη η δυνατότητα μερικούς φοίτησης.

Συμβουλευτική εργασία

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα project παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αντικαθιστώντας ένα μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές, ατομικά ή σε ομάδες, αναλαμβάνουν ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή ενός οργανισμού, το αναλύουν και προσφέρουν συγκεκριμένη/ες και πρακτική/ές λύση/εις. Κάθε φοιτητής ή κάθε ομάδα των φοιτητών καθοδηγείται και εποπτεύεται από ένα μέλος της Διοίκησης της επιχείρησης ή του οργανισμού και από έναν ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου. Η τελική έκθεση παρουσιάζεται παρουσία των εκπροσώπων από όλες τις συμμετέχουσες εταιρίες και οργανισμούς.

Διδακτική μεθοδολογία

Το ΠΜΣ «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» προσφέρεται στη μορφή εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, για την υλοποίηση της οποίας θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες και σύγχρονες, εποικοδομητικού τύπου διδακτικές μεθοδολογίες. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι φοιτητο-κεντρική και περιλαμβάνει:

— δια ζώσης αλληλεπίδραση μαθητευόμενων-διδασκόντων με ταυτόχρονη φυσική τους παρουσία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
— ασύγχρονη μάθηση (απελευθέρωση της σχέσης μαθητευόμενων-διδασκόντων από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς) με κατάλληλη χρήση μεθόδων τηλεκπαίδευσης και τεχνικών διαμορφωτικής αξιολόγησης
— σύγχρονη μάθηση με τη διεξαγωγή συχνών τηλεδιασκέψεων
— αθροιστική αξιολόγηση 

Δίδακτρα

Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται στις 4.000€ τόσο για την περίπτωση πλήρους όσο και μερικής φοίτησης.

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα:

·       Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.ihu.edu.gr)

·       Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό)

·       Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας

·       Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα

·       Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκοµίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όµως άριστη γνώση της αγγλικής  όπως αυτά εξειδικεύονται από το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόµενοι που δεν έχουν ανάλογο πιστοποιητικό µπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Πρόγραμμα θα πρέπει να το υποβάλουν έως την έναρξη των μαθημάτων.

·       ∆ύο συστατικές επιστολές

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αίτησης θα βρείτε εδώ.

Υποτροφίες

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει πλήρεις υποτροφίες σε άριστους υποψήφιους φοιτητές. Επίσης, προσφέρεται οικονομική στήριξη στους νεοεισερχόμενους φοιτητές με τη μορφή της μείωσης των διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες θα βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, προτείνεται η υποβολή της αίτησης να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάληψης των θέσεων στο Πρόγραμμα. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Προσωπική πληροφόρηση

Αν δεν είχατε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου, θα ήταν χαρά μας να σας συναντήσουμε από κοντά (ή μέσω Skype) και να συζητήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες των σπουδών σας. Απλά ενημερώστε μας για την διαθεσιμότητά σας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μίας ή δύο ωρών μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: W: www.econ.ihu.edu.gr, E: admissions@ihu.edu.gr, T: +30 2310 807501,526, Facebook.

Σχόλια