Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους

0

Βασικός στόχος του 8ωρου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου συμβάσεις αγοραπωλησίας πλοίων και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους. Επίσης θα αναλυθεί η πρακτική διάσταση βασικών θεμάτων που εγείρονται κατά την διαπραγμάτευση, σύνταξη και διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και τραπεζών και S&P Brokers.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•    Τρόποι κτήσης πλοίου
•    Δομή και περιεχόμενο σύμβασης ναυπήγησης
•    Βασικοί τεχνικοί, οικονομικοί και νομικοί όροι
•    Είδη συμφωνητικών αγοράς και πώλησης
•    Διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνίας
•    Βασικές ρήτρες
•    Κύρια στάδια μιας αγοραπωλησίας πλοίου
•    Ολοκλήρωση συμφωνίας
•    Επίλυση διαφορών
•    Διάλυση πλοίων
•    Πράσινη ανακύκλωση και νέες τάσεις
•    Παρουσίαση σχετικών τύπων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2103680056 ή 2103680006, ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr