Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

0

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της “Βασικής Νομοθεσίας” είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) σας εξασφαλίζει την δυνατότητα να ενημερώνεστε μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή. Πλέον, το βασικό νομοθετικό σας βοήθημα θα ενημερώνεται χωρίς καθυστερήσεις, αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου!
Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: το Σύνταγμα της Ελλάδας | η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και τα Πρωτόκολλά τους | ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Ποινικός Κώδικας | ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας | ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | το Π.Δ. 34/1995 «περί εμπορικών μισθώσεων» | ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών».
Ήδη, κυκλοφορεί η 4η ενημέρωση του έργου, η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4138/2013 («Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 72/19.3.2013), αλλά κυρίως μετά τις σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4139/2013 («Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013). Επί τη ευκαιρία της νέας ενημέρωσης, κυκλοφορεί ενημερωμένο και το τεύχος στο οποίο περιέχεται ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» (μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενο αυτού με την υπ’ αριθμ. Ζ1-111 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 7.3.2012 – ΦΕΚ Β΄ 627/7.3.2012).
 

Σχόλια