Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία» (Master of Arts in Art, Law and Economy)

0

 

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία» (Master of Arts in Art, Law and Economy) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο καθηγητής Νομικής κ. Αθανάσιος Γ. Καΐσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

3. Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων/Σχολών, Ιστορίας της Τέχνης, Φιλοσοφικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο 4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007
To Π.Μ.Σ. «Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία» (Master of Arts in Art, Law and Economy) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στο δίκαιο, την τέχνη και την οικονομία με σκοπό να διερευνηθεί και να εμπεδωθεί η λειτουργική αλληλεξάρτηση τέχνης – δικαίου – οικονομίας.

4. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2014,(ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.:
• Αίτηση σε ειδικό έντυπο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.hum.ihu.edu.gr)
• Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου(oι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
• Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας του επιπέδου Γ2/C2 ( άριστη γνώση)
• Δύο συστατικές επιστολές
• Δύο φωτογραφίες

6. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία και την Programme Μanager της Σχολής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (τηλ. 2310– 807529, 807527 και 807525).