Προκήρυξη Δύο (2) Θέσεων για Δικηγόρους από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 24/7/2014, 15:00 μμ

 

Σχόλια