Προκήρυξη δυο (2) υποτροφιών αποκλειστικά για Δικηγόρους

0

Το ΚΕΚ/Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το πρόγραμμα κατάρτισης «Diploma in Negotiations» (http://www.din.aueb.gr) του ακαδημαϊκού έτους 2013/2014, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου: Diploma in Negotiations – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις (βάσει απόφασης Συγκλήτου του Ο.Π.Α 13/01/2000)  

Το αντικείμενο του προγράμματος αναφέρεται στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων στους εκπαιδευόμενους κατά το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων. Η επιτυχής και αποτελεσματική πραγματοποίηση του Diploma in Negotiations βασίζεται στην στρατηγική επιλογή ειδικευμένων στο αντικείμενο εισηγητών, με πλούσιο ερευνητικό έργο και μεγάλη εμπειρία στο χώρο. 

Οι ανάγκες του γνωστικού  αντικείμενου των διαπραγματεύσεων με την ευρύτητα που αναπτύσσεται δεν καλύπτονται από κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο Diploma in Negotiations καλύπτονται ενότητες όπως: Στρατηγική των διαπραγματεύσεων, Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας στις διαπραγματεύσεις,  Θέματα ψυχολογίας στις διαπραγματεύσεις, Θέματα ψυχιατρικής στις διαπραγματεύσεις,  Διαμόρφωση διαπραγματευτικών συμπεριφορών,  Επίτευξη αποτελεσματικότητας βάσει των συνθηκών,  Επιλογή διαπραγματευτικού μείγματος,   Ασύμμετρες Διαπραγματεύσεις, Μοντέλα Διαμεσολάβησης, Διαπραγματεύσεις κατά την διαδικασία Διαμεσολάβησης στις Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, Το Βήμα των Διαπραγματεύσεων, Εργασίες  Διαπραγματεύσεων (Project), καθώς και πολλές Ασκήσεις/προσομοιώσεις Διαπραγματεύσεων.

Αιτήσεις για την υποτροφία γίνονται δεκτές έως 15/07/2013 ώρα 23:00.

Τρόπος Υποβολής Των Αιτήσεων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας, που βρίσκεται στον ιστότοπο του Προγράμματος Diploma in Negotiations (www.din.aueb.gr) και να αποστείλουν έως την ανωτέρω προθεσμία  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στο ΚΕΚ/Ο.Π.Α [ Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 11251, Αθήνα, υπ’όψιν κ. Πέτρου Καλκάνη].
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση για την υποτροφία με σαφή αναφορά στους λόγους τους οποίους ο/η υποψήφιος/α εκτιμά ότι δικαιούται την υποτροφία.
2. Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου η οποία θα αποδεικνύει την εγγραφή του υποψήφιου σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (από Δικηγόρο ή ΚΕΠ).
6. Αντίγραφα δημοσιευμένων  επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
7. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων ξένων γλωσσών.

8. Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

9. Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης.

10. Ιδιαίτερα επισημαίνεται, ότι η Διεύθυνση του Προγράμματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της τη χορήγηση ή μη υποτροφίας, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης των αιτήσεων.

11. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν αίτηση.

12. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης, αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.
13. Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την καταληκτική ημερομηνία (15/07/2013), δεν θα γίνουν δεκτά.
 
Κριτήρια Επιλογής
1. Ακαδημαϊκή επίδοση
2. Αγγλικά
3. Λοιπές Ξένες γλώσσες
4. Κοινωνικά κριτήρια
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Συνέντευξη
 
Περιεχόμενο & Όροι Χορήγησης Υποτροφίας
• 1.      Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1.750,00 ευρώ, καλύπτοντας αποκλειστικά το ήμισυ του συνολικού ποσού των διδάκτρων του προγράμματος δια ζώσης παρακολούθησης Diploma in Negotiations 2013/2014.
• 2.      Το συνολικό ποσό των διδάκτρων του προγράμματος Diploma in Negotiations για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 ευρώ.
• 3.      Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση για υποτροφία.
• 4.      Ο κάθε υποψήφιος δεν μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια (1) υποτροφίες.
• 5.      Η υποτροφία αναφέρεται αποκλειστικά στο δια-ζώσης πρόγραμμα παρακολούθησης Diploma In Negotiations του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.
• 6.      Ο επιτυχών, δεν μπορεί να μεταφέρει την υποτροφία σε άλλο πρόγραμμα ή/και σε άλλο ακαδημαϊκό έτος.
• 7.      Η υποτροφία δεν καλύπτει άλλα έξοδα ή την κάλυψη διδάκτρων άλλου προγράμματος, ούτε είναι απαιτητή σε μετρητά. 
• 8.      Εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή, απαιτείται η προκαταβολή του υπολοίπου των διδάκτρων (ήτοι 1.750,00 ευρώ) προς κατοχύρωση της θέση του/της.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή/και την υποτροφία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2108665368, Κος Πέτρος Καλκάνης καθώς και στην ιστοσελίδα  του προγράμματος: www.din.aueb.gr