Προκήρυξη υποτροφιών: ΜΠΣ ‘Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

0

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσουν δύο (2) υποτροφίες εξ αποστάσεως σπουδών στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι υποτροφίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τα δίδακτρα των Θεματικών Ενοτήτων που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής σε διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών ετών.  Εάν ο φοιτητής παρατείνει για οποιοδήποτε λόγο τις σπουδές του πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, θα επιβαρυνθεί ο ίδιος με τα προβλεπόμενα δίδακτρα. Νοείται ότι η συνέχιση της υποτροφίας κατά το δεύτερο έτος προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των Θεματικών Ενοτήτων του πρώτου (1ου) έτους.

Οι υποψήφιοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισδοχής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι είτε ως ασκούμενοι είτε ως δικηγόροι σε δικηγορικό σύλλογο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2014 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ» (http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx). Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση stdwelfare@ouc.ac.cy, ζητώντας να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Η αποδοχή της αίτησης εισδοχής είναι προϋπόθεση της συμμετοχής στην κλήρωση. Όσοι υποβάλουν αίτηση εισδοχής, γίνουν δεκτοί αλλά δεν λάβουν κάποια από τις δυο υποτροφίες, δικαιούνται να μην προχωρήσουν στην οριστική εγγραφή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω υποτροφίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο +357-22411745 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stdwelfare@ouc.ac.cy.

Σχόλια