Σύμφωνο Συνεργασίας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης

0

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας και Φοιτητικής Ανταλλαγής μεταξύ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Ινστιτούτου Αλλοδαπού, Ιδιωτικού Διεθνούς και Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστήμιου της Χαϊδελβέργης. Με το εν λόγω Σύμφωνο καθιερώνεται σειρά σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων στον τομέα του Ευρωπαϊκού, Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου.
Σκοπός των δύο ιδρυμάτων αποτελεί η βελτίωση της εκπαίδευσης και της έρευνας καθώς και η ανάπτυξη, η μεταφορά και η διοχέτευση της γνώσης στον τομέα του Ευρωπαϊκού, Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα πρόκειται να ενθαρρύνουν τη δημιουργία επιστημονικών συνεργασιών και την πραγματοποίηση αμοιβαίων επισκέψεων φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού
Επιπροσθέτως, τα δύο ιδρύματα θα προβούν στην κοινή διοργάνωση σεμιναρίων, ομάδων εργασίας και συνεδρίων. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η συνεργασία θα προωθηθεί μέσω της ανάληψης κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων και της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των σχέσεων των δύο Ιδρυμάτων.

Ταυτότητα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Tο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών που προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MA in Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems.

Σχόλια