Σύντομα σε δημόσια διαβούλευση η «Λευκή Βίβλος για την αναδιάρθρωση του κράτους»

0

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας της «Λευκής Βίβλου για την αναμόρφωση του κράτους».

Πρόκειται για μια δέσμη προτάσεων η οποία προβλέπεται να χρησιμεύσει σαν βασικός οδηγός χρηστής διακυβέρνησης αλλά και σαν σύμβουλος για τις στρατηγικές εκείνες επιλογές που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση της χώρας.

Ως ολοκληρωμένη πολιτική μελέτη, η «Λευκή Βίβλος» αναφέρεται εμπεριστατωμένα από τη μια στις αρχές, τους κανόνες και τους στόχους της χρηστής διακυβέρνησης και από την άλλη στις δομικές και λειτουργικές αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για την επιτυχία του προγράμματος διοικητικής αναμόρφωσης. Περιλαμβάνει επίσης αναλύσεις των σχετικών διεθνών πρακτικών και εμπειριών καθώς και των αδυναμιών του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της Ελλάδας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον καθορισμό των κρατικών αρμοδιοτήτων στις κανονιστικές διαδικασίες, στην κρατική δομή, στους ανθρώπινους πόρους, στις υποδομές και σε άλλα δημοσιονομικά θέματα.

Με την ολοκλήρωσή της η «Λευκή Βίβλος» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, στη διεύθυνση www.opengov.gr . Παράλληλα ο EPLO και το CECL θα παρουσιάσουν σε συνέδριο τις προτάσεις τους για τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση που στόχο έχουν ένα ορθολογικό κράτος το οποίο θα συντονίζει τις υπηρεσίες του με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.