ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Δ.Τ. της 23/4/2008

0

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Με ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ της 17-4-2008 πληροφορηθήκαμε την πρόσφατη επιβολή από τον κ.Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προστίμου ύψους 250.000 ευρώ σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου (ανακοίνωση τύπου ΥΠΕΧΩΔΕ της 17-4-08) στο Ν. Μαγνησίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο κ.Υπουργός «υπέγραψε νέα απόφαση με την οποία αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του συγκεκριμένου εργοστασίου παραγωγήξ τσιμέντων και επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχιηκών για την προστασία του περιβάλλοντος».
Η επιβολή προστίμου αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που διεξήγαγε ο Συνήγορος του Πολίτη1 για τις καθυστερήσεις και ελλείψεις του διοικητικού ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου και της καταγγελθείσας ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή και έμπρακτη, ως ένα βαθμό, ανταπόκριση στο υπ αρ. πρωτ. 20121/07/2.2/11.03.08 έγγραφο της Αρχής.
Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη στο έγγραφο του είχε επισημάνει ότι:
• Παραμένει πέραν του έτους εκκρεμής στο Υπουργείο η έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων της επιχείρησης.
• Έχει εντωμεταξύ εκπνεύσει η προθεσμία (30.9.2007) για προσαρμογή των υφισταμένων εγκαταστάσεων στις κοινοτικές απαιτήσεις υιοθέτησης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών.
• Δεν υπάρχει νόμιμο έρεισμα για τυχόν παράταση των περιβαλλοντικών όρων χωρίς την προηγούμενη επανεξέταση τους βάσει της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας (Οδηγία 96/61/ΕΚ, Ν. 3010/2002).
Επιπλέον, προκειμένου να αποτρέπονται φαινόμενα παρατεταμένης λειτουργίας επιβαρυντικών για το περιβάλλον εγκαταστάσεων, ο Συνήγορος, μεταξύ άλλων, είχε προτείνει να θεσπιστεί η υποχρέωση να υποβάλλεται φάκελος μελέτης προς έγκριση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (λ.χ. έξη μηνών) πριν από τη λήξη ισχύος των εγκεκριμένων όρων. Κατά τον τρόπο αυτό θα καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντός της νόμιμης προθεσμίας και θα αποφεύγονται καταστάσεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εύλογα προκαλούν στον κόσμο των επιχειρήσεων την αίσθηση ανασφάλειας δικαίου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επαναλάβει τη πάγια θέση του ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί:

1. τη συντονισμένη, προληπτική και κατασταλτική δράση όλων των αρμόδιων φορέων (Υπουργείου, Περιφέρειας, Ν.Α).

2. τη συστηματικότητα των ελέγχων (κυρίως των Ν.Αυτοδιοικήσεων) ως προς την τυχόν υπέρβαση των ορίων εκπομπής ρύπων από βιομηχανικές μονάδες

3. τη συνακόλουθη ΟΌστηματική και όχι αποσπασματική επιβολή κυρώσεων

4. την έγκαιρη επανεξέταση των περιβαλλοντικών όρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να εκλείψει το φαινόμενο λειτουργίας μονάδων επί μακρόν μετά τη λήξη των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών τους όρων, όπως στο εργοστάσιο τσιμέντου εν προκειμένω.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η ποινή αποκλεισμού από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο (αρθ.6, 12 και 17 του Πρωτοκόλλου) για τρεις μήνες, την οποία επέβαλε προσφάτως στην Ελλάδα η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, δεν απαλλάσσει τις μεγάλες και οχλούσες βιομηχανικές μονάδες της χώρας από την υποχρέωση της συνεχούς προσαρμογής τους στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, που απαιτεί η Κοινοτική Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC) καθώς και της τήρησης συγκεκριμένων ορίων εκπομπής αερίων ρύπων.
__________________________________
1. Η πρώτη μνεία του ζητήματος έγινε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διοργάνωσε ο Συνήγορος στα γραφεία της Ν.Α. Μαγνησίας στις 30/11/2007 διερευνώντας αναφορά πολιτών (ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Βόλου) για το γενικότερο πρόβλημα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου (υπ αρ.πρωτ. 9528/2007 αναφορά) και επακολούθησε η υποβολή αναφοράς (υπαρ.πρωτ. 20121/2007) uno επιτόπια ΜΚΟ (την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας).

Σχόλια