Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα -Εγχειρίδιο Εναρμόνισης

0

Συγκεκριμένα,  βάσει των αποτελεσμάτων του Πίνακα Επιδόσεων Εσωτερικής Αγοράς Αρ. 27 (Internal Market Scoreboard No. 27) για την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2012 έως 30 Απριλίου 2013, η Ελλάδα μείωσε το έλλειμμα  ενσωμάτωσης Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 0,36%, ξεπερνώντας για ακόμα μια φορά το στόχο για έλλειμμα ενσωμάτωσης 1% που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 Με  αυτό το ποσοστό η Ελλάδα σημειώνει το καλύτερο μέχρι στιγμής αποτέλεσμά της για  την εμπρόθεσμη και νομοτεχνικά άρτια ενσωμάτωση του δικαίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης με τρόπο που να ανταποκρίνεται άριστα στα εθνικά συμφέροντα. Το γεγονός αυτό καταγράφει και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ειδική μνεία στην τελευταία έκδοση του Πίνακα Επιδόσεων Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιτυχία της χώρας μας και αναφερόμενη στο καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ποτέ στα χρονικά. Επίσης τονίζει ότι ο χρόνος μεταφοράς των ληξιπρόθεσμων Οδηγιών μειώθηκε κατά έξι ολόκληρους μήνες, τώρα ανέρχεται στους 4,3 μήνες και είναι μικρότερος του μέσου όρου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αξίζει  να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα μετά από 30 χρόνια καταφέρνει συνεχώς από το Νοέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα  όχι μόνο να πετυχαίνει αλλά και να υπερακοντίζει τους στόχους που θέτει που θέτει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μειώνοντας το έλλειμμα  ενσωμάτωσης Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 2,4% (Μάιος 2010) σε 0,36% (Μάιος  2013). Το γεγονός αυτό την κατατάσσει πλέον ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες  επιδόσεις στον τομέα εναρμόνισης του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως προαναφέρθηκε πλέον είναι έβδομη ανάμεσα στους 27. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία της  συνοδεύεται από συγχαρητήριες αναφορές και ειδικά αφιερώματα σε όλες τις τελευταίες επίσημες εκδόσεις του Πίνακα Επιδόσεων Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των σχετικών συνοδευτικών εκθέσεων (βλ. για τον τελευταίο Πίνακα Επιδόσεων αρ. 27 http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/transposition/index_en.htm καθώς και http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/greece/index_en.htm το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στη μεταφορά του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο).
Η εμπρόθεσμη  και ορθή εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο συντονίζεται και επικουρείται  από το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της  Κυβέρνησης.

-«Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα -Εγχειρίδιο Εναρμόνισης»: το νεοκδοθέν καινοτόμο εγχειρίδιο του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύνταξη και την έκδοση του εγχειριδίου «Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα -Εγχειρίδιο Εναρμόνισης». Μέσα από το εγχειρίδια επιχειρείται για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά η λεπτομερής καταγραφή όλων των σταδίων και των διαδικασιών που καλείται να ακολουθήσει η ελληνική δημόσια διοίκηση προκειμένου η Ελλάδα να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για έγκαιρη, ορθή και πλήρη ενσωμάτωση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική έννομη τάξη.
Η έκδοση του εγχειριδίου αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς μέχρι σήμερα η διαδικασία της μεταφοράς του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο εθνικό δίκαιο δεν είχε αποτυπωθεί ποτέ σε έντυπη μορφή με διεξοδικό τρόπο και με πλήρη περιγραφή όλων των βημάτων και διαδικασιών που η εναρμόνιση συνεπάγεται.
Βασικός στόχος της έκδοσης είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για τους υπαλλήλους των υπουργείων και των λοιπών δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και στις διαδικασίες διαβούλευσης, αξιολόγησης, έκδοσης και παρακολούθησης των νομοθετικών ρυθμίσεων που εναρμονίζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό.
Απευθύνεται ωστόσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο (διδακτικό – επιστημονικό προσωπικό, ερευνητές, φοιτητές), στους δικαστικούς, στους δικηγόρους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για το Ευρωπαϊκό δίκαιο όπως αυτό εξελικτικά διαμορφώνεται «στην πράξη». Επιπλέον, το εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να ακολουθούνται στο πεδίο εναρμόνισης οι βέλτιστες τεχνικές καλής νομοθέτησης τις οποίες επεξηγεί αναλυτικά. Ταυτόχρονα στοχεύει σε επαναπροσδιορισμό των καθιερωμένων πρακτικών, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα απλοποίησης και επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών βαρών.
Το εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο πόνημα μίας σειράς εκδόσεων με αντικείμενο την αντιμετώπιση κρίσιμων για τη δημόσια διοίκηση προκλήσεων στον τομέα του δικαίου αλλά και των Ευρωπαϊκών θεμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα – Εγχειρίδιο Εναρμόνισης

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα – Εγχειριδίο Εναρμόνισης Β’ έκδοση (υπό διαμόρφωση)

Σχόλια