spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔΕΕ: Κατανάλωση ενέργειας από κυκλωνικές ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν χωρίς σάκο...

ΔΕΕ: Κατανάλωση ενέργειας από κυκλωνικές ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν χωρίς σάκο συλλογής σκόνης

spot_img
spot_img

Προκρίνοντας την τυποποιημένη μέθοδο δοκιμών η οποία στηρίζεται στη χρήση άδειου δοχείου, η Επιτροπή δεν υπερέβη κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας ούτε παραβίασε κατάφωρα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, όλες οι ηλεκτρικές σκούπες που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, οι λεπτομέρειες της οποίας διευκρινίστηκαν από την Επιτροπή σε κανονισμό του 2013 1 ο οποίος συμπλήρωνε την οδηγία σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας 2. Η επισήμανση σκοπεί, μεταξύ άλλων, στην πληροφόρηση των καταναλωτών ως προς το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας.

Η Dyson Ltd, όπως και οι λοιπές ενάγουσες, οι οποίες είναι εταιρίες του ίδιου ομίλου,
κατασκευάζουν κυκλωνικές ηλεκτρικές σκούπες που λειτουργούν χωρίς σάκο συλλογής σκόνης.

Κρίνοντας, κατ’ ουσίαν, ότι η τυποποιημένη μέθοδος δοκιμών την οποία προέκρινε η Επιτροπή στον κανονισμό του 2013 για τη μέτρηση του επιπέδου ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών θέτει τα προϊόντα της σε δυσμενή θέση σε σχέση με τις ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες λειτουργούν με σάκο συλλογής σκόνης, η Dyson ζήτησε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει τον κανονισμό. Με απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2015 3, η προσφυγή απορρίφθηκε. Αποφαινόμενο κατ’ αναίρεση, το Δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου 4 και ανέπεμψε την υπόθεση σε αυτό. Με απόφαση της 8ης Νοεμβρίου 2018 5, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τον κανονισμό του 2013 για τον λόγο ότι η διεξαγόμενη μέθοδος δοκιμών με άδειο δοχείο δεν αντικατοπτρίζει συνθήκες όσο το δυνατόν εγγύτερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Με την αγωγή τους, η Dyson και οι λοιπές ενάγουσες ζητούν αποκατάσταση της ζημίας
(αποτιμώμενης σε 176 100 000 ευρώ) την οποία υποστηρίζουν ότι υπέστησαν λόγω του ακυρωθέντος κανονισμού.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή.

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, καταρχάς, ότι η θεμελίωση της εξωσυμβατικής ευθύνης της
Ένωσης προϋποθέτει τη συνδρομή τριών σωρευτικών προϋποθέσεων, ήτοι ο παραβιασθείς
κανόνας δικαίου να αποσκοπεί στην απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες και η παράβαση να είναι κατάφωρη, το υποστατό της ζημίας να αποδεικνύεται και, τέλος, να υφίσταται άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παραβάσεως της υποχρεώσεως εκείνου που εξέδωσε την πράξη και της ζημίας που υπέστησαν οι θιγέντες.

Το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει κατ’ αρχάς εάν, όπως ισχυρίζονται οι ενάγουσες, η Επιτροπή
διέπραξε κατάφωρες παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης που να μπορούν να θεμελιώσουν την εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης.

Πρώτον, οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι το Δικαστήριο έκρινε αμετακλήτως ότι η Επιτροπή είχε παραβεί το άρθρο 10, παράγραφος 1, της οδηγίας σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, καθόσον επέλεξε τυποποιημένη μέθοδο δοκιμών στηριζόμενη στη χρήση άδειου δοχείου. Κατά τις ενάγουσες, η Επιτροπή υπερέβη προδήλως τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας με τη θέσπιση επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας που να στηρίζεται στην εν λόγω μέθοδο.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, κατ’ αρχάς, ότι η εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 1, της οδηγίας σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας στην ειδική περίπτωση των ηλεκτρικών σκουπών μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένες διαφορετικές εκτιμήσεις, οι οποίες καταδεικνύουν τις ερμηνευτικές δυσχέρειες που σχετίζονται με τον βαθμό σαφήνειας και ακρίβειας της διάταξης και, γενικότερα, της εν λόγω οδηγίας στο σύνολό της.

Το Γενικό Δικαστήριο αναλύει, περαιτέρω, την τεχνική πολυπλοκότητα του επίμαχου ζητήματος, καθώς και τον εσκεμμένο ή ασύγγνωστο χαρακτήρα της πλάνης στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή. Διαπιστώνει ότι κατά την ημερομηνία εκδόσεως του κανονισμού του 2013 υπήρχαν εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά την επιστημονική εγκυρότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τα οποία μπορούσαν να προκύψουν από τη στηριζόμενη σε γεμάτο δοχείο 6 μέθοδο δοκιμών για τους σκοπούς της επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας. Ακόμη και αν η εν λόγω μέθοδος δοκιμών αποτελούσε πιο αντιπροσωπευτική αναπαράσταση των κανονικών συνθηκών χρήσης των ηλεκτρικών σκουπών σε σχέση με τη μέθοδο η οποία στηρίζεται στη χρήση άδειου δοχείου, η Επιτροπή έκρινε, χωρίς να υπερβεί κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας, ότι η εν λόγω μέθοδος δοκιμών δεν μπορούσε να διασφαλίσει την επιστημονική εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές και επέλεξε, εναλλακτικώς, μέθοδο δοκιμών που να πληροί τα κριτήρια περί της εγκυρότητας και της ακρίβειας
των πληροφοριών.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή υιοθέτησε στάση που μπορεί να αναμένεται από διοικητική αρχή επιδεικνύουσα τη συνήθη σύνεση και επιμέλεια και ότι, κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν υπερέβη κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας.

Δεύτερον, οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός του 2013 εισήγαγε διάκριση
μεταξύ των ηλεκτρικών σκουπών οι οποίες λειτουργούν με σάκο συλλογής σκόνης και των κυκλωνικών ηλεκτρικών σκουπών, καθόσον αντιμετωπίζει τις δύο κατηγορίες ηλεκτρικών σκουπών με πανομοιότυπο τρόπο, παρόλο που τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι συγκρίσιμα και δίχως να υφίστανται αντικειμενικοί δικαιολογητικοί λόγοι για αυτό. Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι τόσο η οδηγία σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας όσο ο κανονισμός του 2013 επιφυλάσσουν ενιαία μεταχείριση στο σύνολο των ηλεκτρικών σκουπών που εμπίπτουν στο αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής τους.

Εντούτοις, βασιζόμενο στην ανάλυση σχετικά με την παράβαση του άρθρου 10, παράγραφος 1, της οδηγίας, το Γενικό Δικαστήριο σημειώνει ότι υπήρχαν εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά την επιστημονική εγκυρότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τα οποία μπορούσαν να προκύψουν από τη βασιζόμενη στη χρήση γεμάτου δοχείου μέθοδο δοκιμών για τους σκοπούς της επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας. Επομένως, το γεγονός αυτό αρκεί
για να γίνει δεκτό ότι, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντικειμενικής διαφοράς μεταξύ των κυκλωνικών ηλεκτρικών σκουπών και των άλλων τύπων ηλεκτρικών σκουπών, η Επιτροπή, προκρίνοντας τη στηριζόμενη στη χρήση κενού δοχείου μέθοδο δοκιμών, δεν υπερέβη κατά τρόπο πρόδηλο και σοβαρό τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας ούτε παραβίασε κατάφωρα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τρίτον, οι ενάγουσες ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης,
καθόσον δεν έλαβε υπόψη ένα ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας σχετικά με την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας, όπερ δεν θα έπραττε καμία διοικητική αρχή επιδεικνύουσα τη συνήθη σύνεση και επιμέλεια. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο ως άνω ισχυρισμός ταυτίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος με τα επιχειρήματα που ανέπτυξαν οι ενάγουσες στο πλαίσιο των δύο πρώτων προβαλλόμενων παραβάσεων και τον απορρίπτει για τον ίδιο λόγο.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι η επιχειρηματολογία των εναγουσών όσον αφορά την προσβολή του δικαιώματος ενάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συμπίπτει, κατ’ ουσίαν, με εκείνη που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των τριών άλλων προβαλλόμενων παραβάσεων, απορρίπτεται και αυτή για τους ίδιους λόγους.

spot_img

Lawjobs