ΔΕΕ: Μερική Διακοπή Δικαιοδοτικής Δραστηριότητας

0

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Λόγω κατάστασης σοβαρής κρίσης, το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να περιορίσει προσωρινά τη δικαιοδοτική δραστηριότητά του.

Μέχρι νεωτέρας, το Δικαστήριο θα χειρίζεται μόνον τις υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (όπως επείγουσες διαδικασίες, ταχείες διαδικασίες και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων). Το Δικαστήριο θα επικοινωνήσει, εφόσον τούτο απαιτείται, με τους εκπροσώπους των διαδίκων για να τους ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενη αναδιοργάνωση των διαδικασιών.

Σε όλες τις άλλες υποθέσεις, παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν είναι προσωρινά σε θέση να τις διεκπεραιώσει, οι δικονομικές προθεσμίες, περιλαμβανομένων των προθεσμιών προς άσκηση προσφυγής, εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας επίκλησης του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020 μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.curia.europa.eu).

Μετά την αποκατάσταση της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς του, το Δικαστήριο θα επικοινωνήσει, εφόσον τούτο απαιτείται, με τους εκπροσώπους των διαδίκων στις υποθέσεις που επηρεάστηκαν από τη μερική διακοπή των δραστηριοτήτων του για να τους ενημερώσει σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας.

Γενικό Δικαστήριο

ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Λόγω κατάστασης σοβαρής κρίσης, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένο να περιορίσει προσωρινά τη δικαιοδοτική δραστηριότητά του.

Μέχρι νεωτέρας, το Γενικό Δικαστήριο θα χειρίζεται μόνον τις υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (ταχείες διαδικασίες, διαδικασίες κατά προτεραιότητα και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων). Το Γενικό Δικαστήριο θα επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των διαδίκων στις υποθέσεις αυτές για να τους ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενη αναδιοργάνωση των διαδικασιών.

Σε όλες τις άλλες υποθέσεις, παρά το γεγονός ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν είναι προσωρινά σε θέση να τις διεκπεραιώσει, οι δικονομικές προθεσμίες, περιλαμβανομένων των προθεσμιών προς άσκηση προσφυγής, εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας επίκλησης του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 3 Απριλίου 2020 μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://curia.europa.eu).

Μετά την αποκατάσταση της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς του, το Γενικό Δικαστήριο θα επικοινωνήσει, εφόσον τούτο απαιτείται, με τους εκπροσώπους των διαδίκων για να τους ενημερώσει σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας.

 

Σχόλια