ΔΕΕ: Το EUIPO κακώς ακύρωσε σχέδιο ή υπόδειγμα τούβλου συσκευασίας παιχνιδιού κατασκευών LEGO

Το EUIPO δεν εξέτασε αν μπορούσε να εφαρμοστεί η εξαίρεση την οποία επικαλέστηκε η εταιρία Lego, ούτε έλαβε υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του τούβλου

0

Η εταιρία Lego είναι δικαιούχος του ακόλουθου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, το οποίο καταχωρίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2010 για «στοιχεία κατασκευής συσκευασίας παιχνιδιού κατασκευών»: [σχέδιο παραλείπεται]

Στο πλαίσιο αιτήσεως κήρυξης ακυρότητας υποβληθείσας από την Delta Sport Handelskontor, το συμβούλιο προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έκρινε, με απόφαση της 10ης Απριλίου 2019, ότι όλα τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος που αφορούσε το σχέδιο ή υπόδειγμα ως προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση κήρυξης ακυρότητας υπαγορεύονταν αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του προϊόντος, ήτοι από τη δυνατότητα συναρμολόγησής του με άλλα τούβλα του παιχνιδιού και αποσυναρμολόγησής τους. Κατά συνέπεια, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα 1, το EUIPO κήρυξε την ακυρότητα του επίμαχου σχεδίου ή υποδείγματος. Η εταιρία Lego άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως αυτής.
Το συμβούλιο προσφυγών εντόπισε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος: πρώτον, τη σειρά των δίσκων στην άνω επιφάνεια του τούβλου, δεύτερον, τη σειρά μικρότερων κύκλων στην κάτω επιφάνεια του τούβλου, τρίτον, τις δύο σειρές μεγαλύτερων κύκλων στην κάτω επιφάνεια του τούβλου, τέταρτον, το ορθογώνιο σχήμα του τούβλου, πέμπτον, το πάχος των πλαϊνών τοιχωμάτων του τούβλου και, έκτον, το κυλινδρικό σχήμα των δίσκων. Κατά το συμβούλιο προσφυγών, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπαγορεύονται αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του τούβλου κατασκευής, ήτοι από τη δυνατότητα συναρμολόγησής του με άλλα τούβλα του παιχνιδιού και αποσυναρμολόγησής τους.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει, κατ’ αρχάς, ότι, βάσει του κανονισμού, κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να αναπαράγονται υπό ακριβή μορφή και υπό ακριβείς διαστάσεις ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδέεται μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετείται εντός, γύρω ή επάνω σε άλλο προϊόν ώστε κάθε ένα από αυτά να μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του. Εντούτοις, κατ’ εξαίρεση, τα μηχανικά εξαρτήματα των αρθρωμένων προϊόντων είναι δυνατόν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο των καινοτόμων χαρακτηριστικών των αρθρωμένων προϊόντων και να παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον, με συνέπεια να χρήζουν προστασίας. Επομένως, κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος το οποίο καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση αμοιβαίως εναλλάξιμων προϊόντων σε ένα σύστημα δομοστοιχείων.

Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το συμβούλιο προσφυγών δεν εξέτασε αν μπορούσε να εφαρμοστεί η εξαίρεση την οποία η εταιρία Lego επικαλέστηκε, για πρώτη φορά, ενώπιόν του. Το Γενικό Δικαστήριο πρέπει επομένως, κατ’ αρχάς, να εξετάσει αν το συμβούλιο προσφυγών του EUIPO όφειλε να εκτιμήσει κατά πόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης και, κατ’ αποτέλεσμα, αν μπορούσε να γίνει επίκλησή της για πρώτη φορά ενώπιόν του.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, δεδομένου ότι ούτε ο κανονισμός για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ούτε ο κανονισμός διαδικασίας των συμβουλίων προσφυγών του EUIPO διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την επίμαχη εξαίρεση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν καθυστερημένη η επίκληση της εξαίρεσης αυτής από τη Lego, η οποία έγινε για πρώτη φορά ενώπιον του συμβουλίου προσφυγών.
Επιπλέον, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της εμφάνισης του προϊόντος που αφορούσε το σχέδιο ή υπόδειγμα ως προς το οποίο υποβλήθηκε αίτηση κήρυξης ακυρότητας, το συμβούλιο προσφυγών του EUIPO όφειλε να εκτιμήσει κατά πόσον το επίμαχο σχέδιο ή υπόδειγμα πληρούσε τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαίρεσης της οποίας έγινε επίκληση. Στο μέτρο που δεν το έπραξε, το συμβούλιο προσφυγών του EUIPO υπέπεσε σε νομικό σφάλμα.

Εν συνεχεία, το Γενικό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να κηρύσσεται άκυρο μόνον αν το σύνολο των χαρακτηριστικών της εμφάνισής του υπαγορεύονται αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του προϊόντος που αφορά το συγκεκριμένο σχέδιο ή υπόδειγμα, αλλά, αν έστω και ένα από τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος που αφορά το σχέδιο ή υπόδειγμα ως προς το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση κήρυξης ακυρότητας δεν υπαγορεύεται αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του προϊόντος αυτού, το επίμαχο σχέδιο ή υπόδειγμα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Το επίμαχο τούβλο, όμως, διαθέτει λεία επιφάνεια εκατέρωθεν της σειράς των τεσσάρων δίσκων της άνω επιφάνειάς του και το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν απαντά μεταξύ των χαρακτηριστικών που εντόπισε το συμβούλιο προσφυγών παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό της εμφάνισης του προϊόντος.

Το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ακόμη ότι απόκειται στον μεν αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας να αποδείξει, στο δε EUIPO να διαπιστώσει, ότι το σύνολο των χαρακτηριστικών της εμφάνισης του προϊόντος που αφορά το σχέδιο ή υπόδειγμα ως προς το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση κήρυξης ακυρότητας υπαγορεύονται αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του προϊόντος αυτού. Εντεύθεν συνάγει ότι το συμβούλιο προσφυγών παρέβη τις διατάξεις του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα επειδή δεν εντόπισε όλα τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης του προϊόντος που αφορούσε το σχέδιο ή υπόδειγμα ως προς το οποίο υποβλήθηκε αίτηση κήρυξης ακυρότητας και, κατά μείζονα λόγο, επειδή δεν τεκμηρίωσε ορθώς τη διαπίστωσή του ότι το σύνολο των χαρακτηριστικών του υπαγορεύονταν αποκλειστικώς από την τεχνική λειτουργία του.