Διευκρινίσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων με δηλώσεις στο ΣτΕ , στο ΕΛ.ΣΥΝ και στα τακτικά ΔΔ

0

• Με τα άρθρα δεύτερο και τρίτο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 ΚΥΑ (Β΄ 1588) επετράπη από 6.5.2020 η συζήτηση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εφόσον έχουν υποβληθεί, ανάλογα με τη φύση της εκδικαζόμενης διαφοράς, δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 2717/1999 (ΚΔΔ, Α΄ 97) περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο και συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους.

• Προς διευκόλυνση των δικηγόρων και των διαδίκων, προβλέφθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α΄ 90) η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και υποβολής των ως άνω δηλώσεων.

• Βάσει των ανωτέρω, οι ως άνω δηλώσεις μπορούν να συνταχθούν και να υποβληθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, εναλλακτικά, με τους ακόλουθους δύο τρόπους: α) Σύνταξη έντυπης δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατάθεση της δήλωσης αυτής στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου, το αργότερο έως την παραμονή της δικασίμου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, και β) ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr (στην επιλογή «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης») και, εν συνεχεία, αποστολή του σχετικού αρχείου .pdf που θα εκδοθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του αρμοδίου δικαστηρίου, όπως αυτή παρατίθεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας , της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Στις ως άνω δηλώσεις αναγράφεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, προκειμένου να τους αποσταλεί από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση.

• Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 1.5.2020 ΠΝΠ: Α) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος. Β) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων: α) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης. Γ) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

Σχόλια