Αιτιολογημένη γνώμη σε 20 κράτη μέλη για αναποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε είκοσι κράτη μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τη μεταφορά της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Η οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας κατά την τελική χρήση παρέχοντας πλαίσιο για κίνητρα και υπηρεσίες ενέργειας.

Παρά την επίσημη προειδοποιητική επιστολή που τους απεστάλη τον Ιούλιο του 2008, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ενημερώσει εισέτι την Επιτροπή για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για την αντιμετώπιση παραβάσεων κατά του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η οδηγία διαμορφώνει πλαίσιο εντός του οποίου έκαστο των κρατών μελών δύναται να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό κλίμα και την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία.
Η οδηγία ισχύει για τα κτίρια, τις μεταφορές, τη γεωργία και τους βιομηχανικούς τομείς.
Δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την προαγωγή της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και για τη λήψη άλλων μέτρων υπέρ της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της ενέργειας λαμβανομένου υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν οι φορείς διανομής ενέργειας, της χρηματοδότησης των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, του παραδειγματικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας και της σημασίας της διαθεσιμότητας των αντιστοίχων πληροφοριών.
Η δέσμευση των κρατών μελών υπέρ της αποτελεσματικής αξιοποίησης της ενέργειας σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να επιβεβαιωθεί με την ανάληψη νομοθετικής δράσης σε εθνικό επίπεδο.

Σχόλια