Αναθεωρείται η Οδηγία της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας

0

Την αναθεώρηση της κοινοτικής Οδηγίας για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας υιοθέτησε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την Απασχόληση επιτρόπου Σταύρου Δήμα. Στόχος της τροποποίησης της Οδηγίας του 1993 είναι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η πρόταση για την τροποποίηση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της ατομικής ρήτρας εξαίρεσης από το μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 48 ωρών, ενώ έχουν καταστεί ακόμη σαφέστεροι οι όροι που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση. Παράλληλα, ο εργοδότης δεν θα μπορεί να λαμβάνει τη συναίνεση του εργαζομένου για εξαίρεση από το μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, ενώ ο εργαζόμενος θα μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζεται ακόμη μια νέα κατηγορία «εφημεριών ετοιμότητας» που θα αφορούν στο «ανενεργό» μέρος αυτών των εφημεριών. Πρόκειται για το χρόνο κατά τον οποίο ο εργαζόμενος, παρά το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος για εργασία στο χώρο εργασίας, δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εθνική νομοθεσία ή από συλλογική σύμβαση.

Σχόλια