Ανεπαρκή τα μέτρα 8 κρατών μελών για την προώθηση των ΑΠΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της ότι οκτώ κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν συμμορφωθεί προς την κοινοτική νομοθεσία για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρά την υποχρέωση για λήψη των αναγκαίων μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν από τον Οκτώβριο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει σήμερα νομικές διαδικασίες εναντίον οκτώ χωρών, οι οποίες δεν τήρησαν την ανωτέρω προθεσμία.

Τέσσερα κράτη μέλη (Ιταλία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία και Ηνωμένο Βασίλειο) που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί προς την κοινοτική νομοθεσία δεν έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη συντελεσθείσα πρόοδο στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ πέντε (Ιταλία, Λετονία, Κύπρος, Ελλάδα και Ιρλανδία) έχουν λάβει ανεπαρκή μέτρα για να διευκολύνουν την ενδεδειγμένη προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η νομοθεσία σχετικά με την ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές επιβάλλει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν νομοθετικές πράξεις και διοικητικές διατάξεις και μέτρα – ισότιμη πρόσβαση στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και εγγύηση προέλευσης – για να ενισχύσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή κίνησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει με επίσημη προειδοποιητική επιστολή. Τα υπόψη κράτη μέλη δύνανται ακολούθως να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Η Επιτροπή μπορεί τότε να αποφασίσει να κινήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας προς τα κράτη αιτιολογημένη γνώμη, με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ενώ το τελευταίο στάδιο σημαίνει την παραπομπή των χωρών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στόχος της οδηγίας είναι να δοθεί ώθηση στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία θέτει ως στόχο ποσοστό 21% της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έως το έτος 2010 – το σημερινό μερίδιο ανέρχεται στο 14%. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνικούς στόχους και να θεσπίσουν ενδεδειγμένα μέτρα για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου.

Σχόλια