Ανοίγει ο δρόμος για την αναδιάρθρωση της Alitalia

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της Alitalia.

Η Alitalia δεν απέδειξε την ύπαρξη διαδικαστικών ή ουσιαστικών πλημμελειών ως προς τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της ενισχύσεως.

Το 1996 η Alitalia κατήρτισε σχέδιο αναδιαρθρώσεως για την περίοδο 1996-2000, το οποίο περιελάμβανε ένα στάδιο εξυγιάνσεως και ένα στάδιο αναπτύξεως και προέβλεπε εισφορά κεφαλαίου από τον κύριο μέτοχό της, την ιταλική κρατική εταιρία χαρτοφυλακίου Istituto per la ricostruzione industriale SpA ή IRI, συνολικού ύψους 2 750 δισεκατομμυρίων ITL και καταβλητέα σε τρεις δόσεις.

Η Επιτροπή, αφού κίνησε διαδικασία εξετάσεως το 1996, εξέδωσε απόφαση με την οποία κήρυξε την κρατική ενίσχυση συμβατή με την κοινή αγορά, υπό τον όρο ότι οι ιταλικές αρχές θα τηρήσουν δέκα δεσμεύσεις.

Κατόπιν προσφυγής της Alitalia, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση του 1997, κρίνοντας καταρχάς ότι η Επιτροπή δεν αιτιολόγησε τη χρήση του ίδιου ελάχιστου ποσοστού αποδόσεως (που απαιτεί ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς) με εκείνο που εφαρμόστηκε στην ανακεφαλαιοποίηση της εταιρίας Iberia.

Επιπλέον, έκρινε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλα σφάλματα εκτιμήσεως, καθόσον δεν συνεκτίμησε, κατά τον υπολογισμό του εσωτερικού ποσοστού αποδόσεως της πράξεως, το κόστος αφερεγγυότητας με το οποίο ενδέχετο να επιβαρυνθεί η IRI σε περίπτωση εκκαθαρίσεως της Alitalia.

Εξάλλου, κατά το Πρωτοδικείο, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχέδιο αναδιαρθρώσεως τον Ιούνιο του 1997.

Χωρίς να επαναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία, η Επιτροπή εξέδωσε νέα απόφαση, με την οποία κηρύχθηκε συμβατή με την κοινή αγορά η ενίσχυση που χορηγήθηκε υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου ύψους 2,750 δισεκατομμυρίων ITL για την αναδιάρθρωση της Alitalia, σύμφωνα με το σχέδιο που κοινοποιήθηκε το 1996 και αναπροσαρμόστηκε το 1997 και υπό τον όρο της τηρήσεως ορισμένων δεσμεύσεων και προϋποθέσεων.

Τον Νοέμβριο του 2001 η Alitalia άσκησε την υπό κρίση προσφυγή με την οποία ζήτησε την ακύρωση της νέας αποφάσεως, επικαλούμενη παραβίαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, σειρά διαδικαστικών πλημμελειών, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, παραβίαση της υποχρεώσεως εκτελέσεως της αποφάσεως «Alitalia Ι», εσφαλμένη εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή και πλημμέλειες στον καθορισμό των προϋποθέσεων χορηγήσεως της ενισχύσεως.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Πρωτοδικείο απορρίπτει την προσφυγή της Alitalia και κυρώνει την απόφαση της Επιτροπής του 2001.

Ειδικότερα, όσον αφορά το παραδεκτό της προσφυγής, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Alitalia εξακολουθεί να έχει έννομο συμφέρον, μολονότι η ανακεφαλαιοποίησή της εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε και μολονότι η Alitalia έλαβε ολόκληρο το ποσό της ενισχύσεως και δεν υπόκειται πλέον στους όρους και τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου.

Επί της ουσίας, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η απόφαση είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του ελάχιστου ποσοστού και του εσωτερικού ποσοστού (για την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς). Κατά το Πρωτοδικείο, η Επιτροπή ορθώς εκτέλεσε την απόφαση Alitalia Ι. Το Πρωτοδικείο εξετάζει, ακολούθως, τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου ποσοστού και του εσωτερικού ποσοστού και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως εκ μέρους της Επιτροπής.

Σχόλια