Απερρίφθη από το ΕΔΑΔ η προσφυγή των ομολογιούχων

0

 

Οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκαν, εχθές,  21/7/2016 ότι το «κούρεμα» που έγινε σε ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα το 2012 και αποσκοπούσε στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους.

Στην υπόθεση Μαμάτας και άλλοι κατά της Ελλάδας (αρ αίτηση 63066/14, 64297/14 και 66106/14.), Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, ομόφωνα, ότι:

– Δεν υπήρξε καμία παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Νο 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

– Δεν παραβιάζεται το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της Σύμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Νο 1 της Σύμβασης.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν υποστεί καμία ειδική
ή υπερβολική επιβάρυνση, δεδομένης της μείωσης της εμπορικής αξίας των ομολόγων, η οποία είχε ήδη επηρεαστεί από τη μειωμένη φερεγγυότητα του κράτους.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους αποτελούσε ένα κατάλληλο
και αναγκαίο μέσο για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση του κράτους από τη χρεοκοπία, συνεκτιμώντας ότι η επένδυση σε ομόλογα ενέχει κινδύνους.

Δείτε αναλυτικά

Σχόλια