Απόφαση ΔΕΚ για τις αποταμιεύσεις εξωτερικού και τις διορθωτικές βεβαιώσεις φόρου

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι συνάδει προς το κοινοτικό δίκαιο η μεγαλύτερη προθεσμία εκδόσεως διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου σε περίπτωση αποσιωπήσεως έναντι των φορολογικών αρχών φορολογουμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος.

Καθόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για την ύπαρξη των περιουσιακών αυτών στοιχείων, μεγαλύτερη προθεσμία δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Τον Οκτώβριο του 2000, η ειδική υπηρεσία φορολογικών ελέγχων (Βέλγιο) προσκόμισε με δική της πρωτοβουλία πληροφορίες στην ολλανδική φορολογική αρχή για τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς που είχαν ανοιχθεί στην Kredietbank Luxembourg (KB-Lux), τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο, επ’ ονόματι κατοίκων των Κάτω Χωρών.

Το 2002, κατόπιν εξετάσεως των πληροφοριών αυτών, κοινοποιήθηκε στον Χ, κάτοχο τέτοιου λογαριασμού από το 1993, διορθωτική βεβαίωση φόρου, με διορθώσεις που αφορούσαν τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο περιουσίας για τα φορολογικά έτη 1993-2001. Επίσης του επιβλήθηκε πρόστιμο 50 % επί των ποσών που ζητούνται με τη διορθωτική πράξη.

Τον Ιανουάριο του 1993, μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Ε.Η.Α. Passenheim-van Schoot, με δική της πρωτοβουλία, κοινοποίησε στην ολλανδική φορολογική αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που διαχειριζόταν τράπεζα εγκατεστημένη στη Γερμανία και τα οποία ανήκαν στην ίδια και στον αποθανόντα σύζυγό της. Μέχρι τότε, ουδέποτε είχαν αναφέρει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις τους. Κατόπιν αιτήσεως της Ε.Η.Α. Passenheim-van Schoot, ο επιθεωρητής της χορήγησε το ευεργέτημα του, όπως αποκαλείται, «καθεστώτος μεταμέλειας», οπότε δεν της επέβαλε κανένα πρόστιμο. Ωστόσο, της κοινοποίησε διορθωτικές πράξεις επιβολής φόρου για τα φορολογικά έτη 1993-1997.

Σχόλια