Απόφαση ΔΕΚ για τις δαπάνες διαβίωσης των σπουδαστών

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διευκρίνισε, χθες, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι σπουδαστές άλλων κρατών μελών δικαιούνται υποτροφία για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

Σύμφωνα με το ΔΕΚ το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει την επιβολή προϋποθέσεως περί πενταετούς προηγούμενης διαμονής όσον αφορά τους σπουδαστές αυτούς.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2000, όταν η 20χρονη Γερμανίδα υπήκοος, J. Förster, εγκαταστάθηκε στις Κάτω Χώρες, όπου εγγράφηκε σε σχολή για να πραγματοποιήσει σπουδές εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, και, την 1η Σεπτεμβρίου 2001, εγγράφηκε σε σχολή του Άμστερνταμ προκειμένου να λάβει πτυχίο στην παιδαγωγική.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, η J. Förster άσκησε διάφορες μισθωτές δραστηριότητες. Η IB-Groep, αρμόδια αρχή για τη χρηματοδότηση των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, ενέκρινε τη χορήγηση στη J. Förster, από τον Σεπτέμβριο του 2000, υποτροφίας για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως.
Κατά την αρχή αυτή, η J. Förster έπρεπε να θεωρείται «εργαζόμενη» και, ως εκ τούτου, να εξομοιωθεί με σπουδαστή ολλανδικής ιθαγένειας, όσον αφορά τις υποτροφίες που χορηγούνται για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως.
Κατόπιν ελέγχου, όμως, η IB-Groep διαπίστωσε ότι, από τον Ιούλιο 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η J. Förster δεν άσκησε αμειβόμενη δραστηριότητα. Κρίνοντας ότι η J. Förster δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται εργαζόμενη, η IB-Groep ακύρωσε την απόφαση περί χορηγήσεως υποτροφίας για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως όσον αφορά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2003. Η J. Förster κλήθηκε να επιστρέψει τα χρηματικά ποσά που είχε λάβει αχρεωστήτως.
Η J. Förster άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής, υποστηρίζοντας, κυρίως, ότι, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε ενταχθεί επαρκώς στην ολλανδική κοινωνία, ώστε να έχει δικαίωμα, βάσει του κοινοτικού δικαίου, να ζητήσει ως σπουδάστρια υποτροφία για την κάλυψη των αναγκών διαβιώσεως.
Η Γερμανίδα υπήκοος επικαλέστηκε την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στην υπόθεση Bidar , με την οποία αποφάνθηκε ότι η ορισμένου βαθμού ένταξη μπορεί να θεωρηθεί αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο εν λόγω σπουδαστής διέμεινε για ορισμένο χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος υποδοχής.
Κατόπιν της εκδόσεως της αποφάσεως αυτής, η IB-Groep εξέδωσε κατευθυντήριο κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο σπουδαστής που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να έχει διαμείνει νομίμως στις Κάτω Χώρες για συνεχές χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών προκειμένου να μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας σπουδών.
Το Centrale Raad van Beroep, εκδικάζοντας σε δεύτερο βαθμό την προσφυγή της J. Förster, υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, προκειμένου να διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να δικαιούται υποτροφία για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως ο σπουδαστής που είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους.
Με την απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΚ υπενθυμίζει ότι σπουδαστής που διαμένει νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να επικαλεσθεί, προκειμένου να του χορηγηθεί υποτροφία για την κάλυψη των δαπανών διαβιώσεως, την απαγόρευση οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας.