Απόφαση ΔΕΚ για τις διασυνοριακές δωρεές

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι η δυνατότητα να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημα οι δωρεές προς κοινωφελείς οργανισμούς δεν πρέπει να προβλέπεται μόνο για τους οργανισμούς που εδρεύουν στην ημεδαπή.

Το κράτος μέλος του δωρητή πρέπει να εξακριβώσει αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους ημεδαπούς κοινωφελείς οργανισμούς

Το γερμανικό δίκαιο προβλέπει την έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα, των δωρεών προς κοινωφελείς οργανισμούς που βρίσκονται στη Γερμανία οι οποίοι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ αποκλείει από το φορολογικό αυτό πλεονέκτημα τις δωρεές προς οργανισμούς που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος μέλος.
Με τη φορολογική του δήλωση εισοδήματος για το 2003, ο Χάιν Πέρσε, Γερμανός υπήκοος, ζήτησε παρά ταύτα να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του μια δωρεά σε είδος αξίας περί τα 18.180 ευρώ προς τον οίκο ευγηρίας Centro Popular de Lagoa, το οποίο βρίσκεται στην Πορτογαλία.
Η εφορία αρνήθηκε τη ζητηθείσα έκπτωση με την αιτιολογία ότι ο δωρεοδόχος δεν είναι εγκατεστημένος στη Γερμανία και ότι ο Χάιν Πέρσε δεν προσκόμισε νομότυπη απόδειξη δωρεάς.
Το γερμανικό ανώτατο φορολογικό δικαστήριο, του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα, ρώτησε το ΔΕΚ αν ένα κράτος μέλος δύναται να ορίσει ότι η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα εξαρτάται από το να είναι ο δωρεοδόχος εγκατεστημένος στην ημεδαπή.
Το ΔΕΚ επεσήμανε ότι, όταν ένας φορολογούμενος ζητεί εντός κράτους μέλους να εκπέσουν από το φορολογητέο εισόδημά του δωρεές προς οργανισμούς που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος μέλος, οι δωρεές αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, ακόμη και αν έγιναν σε είδος υπό μορφή συνηθισμένων καταναλωτικών αγαθών.
Εφόσον η δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο εισόδημα είναι ικανή να επηρεάσει σημαντικά τη στάση του δωρητή, η αδυναμία εκπτώσεως, από το φορολογητέο εισόδημα στη Γερμανία, των δωρεών προς αναγνωρισμένους κοινωφελείς οργανισμούς, όταν αυτοί εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη, δύναται να επηρεάσει την πρόθεση των Γερμανών φορολογουμένων να προβούν σε δωρεές προς τους οργανισμούς αυτούς. Κατά συνέπεια, μια τέτοια νομοθεσία συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, ο οποίος κατ’ αρχήν απαγορεύεται.
Το κοινοτικό δίκαιο δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη να φροντίζουν ώστε οι αλλοδαποί οργανισμοί που αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς στο κράτος μέλος καταγωγής τους να αναγνωρίζονται αυτομάτως ως κοινωφελείς στην ημεδαπή.
Ωστόσο, όταν ένας οργανισμός που αναγνωρίζεται ως κοινωφελής σε ένα κράτος μέλος πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσονται προς τούτο από τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους και έχει ως σκοπό την προαγωγή πανομοιότυπων συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου, οπότε θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως κοινωφελής στο τελευταίο κράτος μέλος, οι αρχές αυτού του κράτους μέλους δεν μπορούν να αρνηθούν στον οργανισμό αυτόν το δικαίωμα ίσης μεταχειρίσεως απλώς και μόνο για τον λόγο ότι δεν εδρεύει στην ημεδαπή.
Επιπλέον, η βαλλόμενη νομοθεσία δεν δικαιολογείται από την ανάγκη διαφυλάξεως της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, τίποτα δεν εμποδίζει τις περί ων πρόκειται φορολογικές αρχές να απαιτήσουν από τον φορολογούμενο τις αποδείξεις που κρίνουν αναγκαίες για να αξιολογήσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις τις σχετικής νομοθεσίας για τη δυνατότητα εκπτώσεως δαπανών και, κατά συνέπεια, αν πρέπει να επιτρέψουν τη ζητηθείσα έκπτωση.
Το Δικαστήριο εκτιμά ότι δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας το να αναγκαστεί το κράτος μέλος του δωρητή να εξακριβώσει ή να πετύχει να εξακριβωθεί, από τη στιγμή που ένας φορολογούμενος ζητεί το ευεργέτημα της εκπτώσεως των δωρεών που έδωσε σε οργανισμούς οι οποίοι εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους ημεδαπούς κοινωφελείς οργανισμούς.
Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αποκλείει την εφαρμογή νομοθεσίας κράτους μέλους βάσει της οποίας, όσον αφορά τις δωρεές προς αναγνωρισμένους κοινωφελείς οργανισμούς, το ευεργέτημα της εκπτώσεως από το φορολογητέο εισόδημα χορηγείται μόνο για τις δωρεές προς οργανισμούς που εδρεύουν στην ημεδαπή, χωρίς καμία δυνατότητα του φορολογουμένου να αποδείξει ότι η δωρεά προς οργανισμό ο οποίος εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος πληροί τις προϋποθέσεις που η εν λόγω νομοθεσία θέτει για τη χορήγηση του ευεργετήματος αυτού.

Σχόλια