Απόφαση ΔΕΚ για τις πωλήσεις βιβλίων

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει εθνική ρύθμιση όπως ο αυστριακός νόμος περί επιβαλλομένων τιμών για τα βιβλία.

Σύμφωνα με το ΔΕΚ η απαγόρευση στους εισαγωγείς γερμανόγλωσσων βιβλίων να καθορίζουν τιμή χαμηλότερη από την τιμή πωλήσεως στο κοινό την οποία καθορίζει ή συστήνει ο εκδότης στο κράτος εκδόσεως συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Η αυστριακή νομοθεσία περί επιβαλλομένων τιμών για τα γερμανόγλωσσα βιβλία προβλέπει ότι ο εκδότης ή ο εισαγωγέας είναι υποχρεωμένος να καθορίζει και να γνωστοποιεί στο κοινό την τελική τιμή πωλήσεως και ότι ο εισαγωγέας δεν μπορεί να καθορίσει τιμή που να είναι, αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ, χαμηλότερη από εκείνη που καθορίζει ή συστήνει ο εκδότης για το κράτος εκδόσεως.

Η επίμαχη ρύθμιση απονέμει στη Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (επαγγελματική ένωση του οικονομικού επιμελητηρίου για τη βιομηχανία του βιβλίου και των ΜΜΕ) την αρμοδιότητα να δημοσιεύει τις δεσμευτικές για τους βιβλιοπώλες τελικές τιμές στις οποίες οφείλουν να πωλούν τα γερμανόγλωσσα βιβλία στην Αυστρία.

Η LIBRO έχει 219 υποκαταστήματα στην Αυστρία, ενώ το 80% των βιβλίων που εμπορεύεται προέρχονται από την αλλοδαπή.

Από τον Αύγουστο του 2006, η LIBRO ανακοίνωνε στο κοινό, στο πλαίσιο διαφημίσεων, ότι πωλεί εντός του αυστριακού εδάφους τα εκδιδόμενα στη Γερμανία βιβλία σε τιμές χαμηλότερες από τις επιβαλλόμενες κατώτατες τιμές πωλήσεως για την Αυστρία και αντίστοιχες προς εκείνες που ισχύουν στη Γερμανία.

Η Fachverband υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου αυστριακού δικαστηρίου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να υποχρεωθεί η LIBRO να απέχει από τη διαφήμιση τέτοιων τιμών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση αυτή, κρίνοντας ότι το αυστριακό σύστημα των επιβαλλομένων τιμών συνιστά μεν αντίθετο προς το άρθρο 28 ΕΚ περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, πλην όμως «δικαιολογείται από λόγους πολιτιστικής φύσεως και από την ανάγκη διαφυλάξεως του πλουραλισμού στα ΜΜΕ».

Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε κατ’ έφεση.

Η LIBRO προσέβαλε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ενώπιον του Oberster Gerichtshof, το οποίο ρώτησε το ΔΕΚ αν οι αυστριακοί κανόνες περί των τιμών των εισαγομένων βιβλίων είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο.

Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθυμίζει κατ’ αρχάς ότι, κατά πάγια νομολογία, κάθε εμπορική ρύθμιση των κρατών μελών δυνάμενη να παρακωλύσει το ενδοκοινοτικό εμπόριο θεωρείται μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό.

Εντούτοις, εθνικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένους τρόπους πωλήσεως προϊόντων προερχομένων από άλλα κράτη μέλη δεν δύνανται να παρακωλύσουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, στο μέτρο που ισχύουν για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός του οικείου κράτους μέλους και επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο τη διάθεση στο εμπόριο των εγχώριων και των προερχομένων από άλλα κράτη μέλη προϊόντων.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η αυστριακή ρύθμιση αφορά μεν τους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η πώληση των βιβλίων, πλην όμως, καθόσον απαγορεύει στους εισαγωγείς να καθορίζουν τιμές χαμηλότερες από εκείνες του κράτους εκδόσεως, δεν επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο την εμπορία των εγχώριων και των προερχομένων από άλλα κράτη μέλη βιβλίων.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη ρύθμιση επιφυλάσσει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στα προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη γερμανόγλωσσα βιβλία, σε σχέση με τα εγχώρια βιβλία, δεδομένου ότι εμποδίζει τόσο τους αυστριακούς εισαγωγείς όσο και τους αλλοδαπούς εκδότες να καθορίζουν τις κατώτατες τιμές λιανικής πωλήσεως βάσει των χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία εισάγονται τα οικεία προϊόντα, ενώ οι αυστριακοί εκδότες είναι ελεύθεροι να καθορίζουν για τα δικά τους προϊόντα τέτοιες κατώτατες τιμές λιανικής πωλήσεως στην εθνική αγορά.

Συνεπώς, η ρύθμιση αυτή συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.