Απόφαση ΔΕΚ κατά της Γερμανίας για συνταξιοδοτικές εισφορές

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ασυμβίβαστο προς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων το ό,τι επιτρέπεται στη Γερμανία να εξαρτά τη λήψη υπόψη περιόδων καταβολής εισφορών που συμπληρώθηκαν εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας από την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος κατοικεί στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό οι συντάξεις γήρατος που αποκτώνται δυνάμει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους δεν πρέπει να θίγονται από το γεγονός ότι ο δικαιούχος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος.

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις από την αρχή αυτή. Όσον αφορά τη Γερμανία, ο κανονισμός επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να εξαρτάται η λήψη υπόψη, για τους σκοπούς της καταβολής παροχών γήρατος, περιόδων που συμπληρώθηκαν εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας από την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος κατοικεί στη Γερμανία.

Βάσει της εξαιρέσεως αυτής, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφαλίσεως Γήρατος της Γερμανίας αρνήθηκε να λάβει υπόψη δύο είδη περιόδων καταβολής εισφορών.

Οι D. Habelt και M. Möser, δύο Γερμανίδες υπήκοοι που κατοικούν, αντιστοίχως, στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν από τη γερμανική δικαιοσύνη να ακυρώσει την άρνηση να ληφθούν υπόψη, για τον υπολογισμό των συντάξεών τους γήρατος, οι περίοδοι καταβολής εισφορών που συμπληρώθηκαν στα εδάφη αυτά, στα οποία εφαρμόζονταν τότε οι νόμοι περί κοινωνικής ασφαλίσεως του Ράιχ.
Προκειμένου να αποφανθεί επί των προσφυγών αυτών, το Sozialgericht υπέβαλε ερώτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει, καταρχάς, την επιχειρηματολογία ότι οι παροχές γήρατος βάσει περιόδων καταβολής εισφορών που συμπληρώθηκαν μεταξύ 1937 και 1945 πρέπει να θεωρούνται ως παροχές υπέρ θυμάτων του πολέμου ή των συνεπειών του και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από τις διατάξεις του κανονισμού.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η οφειλόμενη σύνταξη των D. Habelt και M. Möser αντιπροσωπεύει το αντάλλαγμα των εισφορών που κατέβαλαν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς του Reich και κατόπιν της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Η άρνηση να ληφθούν υπόψη, για τον υπολογισμό των παροχών γήρατος που καταβάλλονται στις δικαιούχους οι οποίες δεν κατοικούν στη Γερμανία, οι καταβληθείσες μεταξύ 1937 και 1945 εισφορές συνιστά εμπόδιο για το δικαίωμά τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ.

Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφαλίσεως Γήρατος αρνήθηκε επίσης να καταβάλει σύνταξη γήρατος βάσει των περιόδων καταβολής εισφορών που είχε συμπληρώσει στη Ρουμανία μεταξύ 1953 και 1970 ο P. Wachter, Αυστριακός υπήκοος ο οποίος κατοικεί στην Αυστρία και τυγχάνει στη Γερμανία του καθεστώτος του εκτοπισθέντος.

Σχόλια