Απόφαση για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις

0

Το ΔΕΚ αποφάσισε ότι ένας πωλητής δεν μπορεί να αξιώσει από τον καταναλωτή αποζημίωση για τη χρήση παραδοθέντος καταναλωτικού αγαθού, στην περίπτωση που αυτός άσκησε εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την εξ αποστάσεως σύμβαση.
Εάν, ωστόσο, ο καταναλωτής προέβη σε χρήση του αγαθού με τρόπο ασυμβίβαστο προς τις αρχές του αστικού δικαίου, όπως αυτή της καλής πίστης και του αδικαιολόγητου πλουτισμού, τότε ο προμηθευτής μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση.

Σχόλια