Απόφαση κατά της ΑΕΠΙ και της αμοιβαίας εκπροσώπησης εταιρειών

0

Ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε αίτηση της ελληνικής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ΑΕΠΙ, με την οποία η τελευταία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008.

Κάθε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διαθέτει μια εταιρεία στην οποία οι πνευματικοί δημιουργοί (συνθέτες, τραγουδιστές, στιχουργοί, σκηνοθέτες κτλ.) αναθέτουν τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων τους.

Οι εταιρείες αυτές χορηγούν επ’ αμοιβή άδειες εκμετάλλευσης των έργων αυτών στους εμπορικούς χρήστες, όπως είναι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις και οι οργανωτές θεαμάτων, και στη συνέχεια διανέμουν τα έσοδά τους μεταξύ των δημιουργών που είναι μέλη τους.

Προκειμένου να μειώσουν το κόστος ελέγχου ως προς την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στις άδειες που χορηγούνται στους εμπορικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή, η ΑΕΠΙ σύναψε με τις υπόλοιπες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης συμβάσεις εκπροσώπησης βάσει των οποίων τους χορηγούσε το δικαίωμα να αδειοδοτούν εμπορικούς χρήστες δραστηριοποιούμενους εντός της περιφέρειας της κάθε εταιρείας συλλογικής διαχείρισης.

Έτσι οι τελευταίοι να αποκτούσαν δικαιώματα δημόσιας προβολής του ρεπερτορίου που προστατεύει η ΑΕΠΙ. Η πρακτική αυτή των συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης ακολουθήθηκε από όλες τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης.

Έτσι, η ΑΕΠΙ αδειοδοτεί τους εμπορικούς χρήστες που επιθυμούν να αγοράσουν, για την ελληνική επικράτεια, δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο άλλων εταιρειών συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να αμφισβητεί τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εκπροσώπησης με σκοπό τη μείωση των διοικητικών δαπανών ελέγχου, θεώρησε ότι η συστηματική οριοθέτηση της αμοιβαίας εκπροσώπησης των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στην εθνική επικράτεια των εταιρειών αυτών, πράγμα που έχει π.χ. ως αποτέλεσμα η ΑΕΠΙ να μην μπορεί να χορηγήσει το ρεπερτόριό της για τη γαλλική επικράτεια τόσο στη Γαλλική όσο και στη Βελγική εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, είναι αντίθετη με τη Συνθήκη ΕΚ σε ό,τι αφορά την αναμετάδοση των έργων μέσω internet, δορυφόρου και καλωδιακής σύνδεσης.

Η Επιτροπή φιλοδοξεί ότι με τον τρόπο αυτό δε θα αποκλείεται πλέον, σε ό,τι αφορά τις τρεις αυτές μορφές μετάδοσης, μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης να αναθέτει το ρεπερτόριό της σε περισσότερες εταιρείες διαχείρισης για μια εδαφική περιοχή ή να το αναθέτει σε μια εταιρεία για περισσότερες εδαφικές περιοχές εφόσον θεωρεί την προσφορά της συμφέρουσα για την ίδια και τα μέλη της.

Ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων τόνισε ότι η απόφαση της Επιτροπής δεν απαγορεύει τη σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης προς μείωση των διοικητικών εξόδων των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Συνεπώς, απέρριψε το επιχείρημα της ΑΕΠΙ περί του ότι η τελευταία θα επιβαρυνόταν με υπέρογκα έξοδα ελέγχου επειδή θα υποχρεωνόταν πλέον να αδειοδοτεί απ’ ευθείας εμπορικούς χρήστες του εξωτερικού χωρίς τη συνδρομή της τοπικής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης.

Για το ενδεχόμενο η ΑΕΠΙ να χάσει πελάτες (εμπορικούς χρήστες) που θα μπορούν πλέον να αποκτούν άδειες εκμετάλλευσης στον ελλαδικό χώρο για αλλοδαπά έργα απ’ ευθείας από εταιρείες του εξωτερικού, ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων σημείωσε ότι η ΑΕΠΙ δεν προσδιόρισε τι ποσοστό του κύκλου εργασιών της αντιπροσωπεύουν οι τρεις επίμαχες μορφές εκμετάλλευσης (internet, δορυφόρος, καλωδιακή μετάδοση) ώστε να κρίνει η βλάβη που επικαλείται η ΑΕΠΙ είναι σοβαρή.

Τέλος, ο δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων θεώρησε ότι η Επιτροπή διευκρίνισε με επάρκεια τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί η ΑΕΠΙ ώστε να συμμορφωθεί με την απόφασή της.

Σημειώνεται ότι δυνάμει της ίδιας απόφασης της Επιτροπής, οι πνευματικοί δημιουργοί έχουν πλέον το δικαίωμα να επιλέγουν να γίνουν μέλη όποιας ή οποίων εταιρείας ή εταιρειών συλλογικής διαχείρισης επιθυμούν χωρίς περιορισμούς βάσει της κατοικίας ή της ιθαγένειάς τους, κάτι που οι εταιρείες αυτές είχαν σχεδόν αποκλείσει με μεταξύ τους συμφωνίες μέχρι σήμερα.