Απόφαση κατά της Επιτροπής για τα δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Πολωνία και την Εσθονία

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Πολωνίας και της Εσθονίας.
Σύμφωνα με το ΠΕΚ η Επιτροπή επιβάλλοντας, στο πλαίσιο του ελέγχου του ΕΣΚ, ανώτατο όριο στα προς κατανομή δικαιώματα εκπομπών, ενήργησε καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της.
Αποσκοπώντας στην προώθηση της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό, η οδηγία του 2003 καθιερώνει ένα κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Η οδηγία ορίζει ότι, για κάθε πενταετή περίοδο, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια κατανομής (ΕΣΚ) όπου ορίζουν τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων την οποία προτίθενται να κατανείμουν κατά την οικεία περίοδο, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο κατανομής αυτών.
Το εν λόγω σχέδιο καταρτίζεται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που απαριθμεί η οδηγία και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του κοινού. Δημοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.
Σε περίπτωση ασυμβατότητας προς τα αναφερόμενα στην οδηγία κριτήρια, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει το ΕΣΚ ή οποιαδήποτε πτυχή αυτού. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν επί της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων που θα κατανείμουν κατά την οικεία περίοδο και κινούν τη διαδικασία κατανομής των δικαιωμάτων αυτών προς τους φορείς εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης, μόνο κατόπιν αποδοχής από την Επιτροπή των προτεινόμενων τροποποιήσεων.
Το 2006, η Πολωνία και η Εσθονία κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα ΕΣΚ τους για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2012. Με δύο αποφάσεις του 2007, η Επιτροπή διαπίστωσε την ασυμβατότητα αυτών των ΕΣΚ προς τα κριτήρια της οδηγίας και αποφάσισε ότι έπρεπε να μειωθούν, κατά 23.7% και κατά 47.8%, αντιστοίχως, οι συνολικές ετήσιες ποσότητες των δικαιωμάτων εκπομπής σε σχέση με τις ποσότητες που τα δύο αυτά κράτη είχαν την πρόθεση να εκπέμψουν.
Ακολούθως, αφενός, η Πολωνία, υποστηριζόμενη από την Ουγγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, και, αφετέρου, η Εσθονία, υποστηριζόμενη από τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, άσκησαν προσφυγές ακυρώσεως κατά των αντιστοίχων αποφάσεων της Επιτροπής, της τελευταίας υποστηριζομένης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχόλια