Απόφαση του ΔΕΕ για τις ρίγες της Adidas

0

 

Τα σήματα των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε εν προκειμένω ενδέχεται να αντλήσουν αθέμιτο όφελος από το προγενέστερο σήμα της adidas, το οποίο απεικονίζει τρεις παράλληλες ρίγες επί υποδήματος.

Το 2009 και το 2011, η βελγική εταιρία Shoe Branding Europe υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) 1 για την καταχώριση δύο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. αριστερή εικόνα), και, ειδικότερα, ενός για είδη υποδήσεως και ενός δεύτερου για υποδήματα ασφαλείας και προστασίας. Η γερμανική εταιρία adidas αντιτάχθηκε στην καταχώριση αυτών των σημάτων επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, ένα εκ των σημάτων της.

Με αποφάσεις του 2015 και του 2016, το EUIPO έκανε δεκτές τις ανακοπές της adidas και αρνήθηκε να καταχωρίσει τα δύο σήματα για τα οποία είχε υποβάλει αίτηση η Shoe Branding Europe. Ειδικότερα, το EUIPO έκρινε ότι, λαμβανομένου υπόψη ενός ορισμένου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων, της ταυτότητας2 ή της ομοιότητας3 των προϊόντων που προσδιορίζονται από τα σήματα αυτά, καθώς και της ευρείας φήμης του προγενέστερου σήματος adidas, υφίστατο ο κίνδυνος να δημιουργηθεί σύνδεσμος μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων στην αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού και η χρήση των σημάτων των οποίων ζητήθηκε η καταχώριση να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη του προγενέστερου σήματος adidas, χωρίς η χρήση αυτή να δικαιολογείται εν προκειμένω από νόμιμη αιτία.

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει τις προσφυγές που άσκησε η Shoe Branding Europe κατά των δύο αποφάσεων του EUIPO και επικυρώνει τις τελευταίες. Κατά το Γενικό Δικαστήριο, το EUIPO δεν υπέπεσε σε πλάνη καθόσον έκρινε, μεταξύ άλλων, (i) ότι ήταν πιθανόν η χρήση των σημάτων των οποίων ζητήθηκε η καταχώριση να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη του σήματος adidas και (ii) ότι η Shoe Branding Europe δεν είχε αποδείξει την ύπαρξη νόμιμης αιτίας για τη χρήση των σημάτων των οποίων αιτήθηκε την καταχώριση. Όσον αφορά το σήμα του οποίου την καταχώριση αιτήθηκε η Shoe Branding Europe το 2009 για τα είδη υποδήσεως, υπενθυμίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί του ζητήματος αυτού για δεύτερη φορά. Ειδικότερα, με την απόφαση της 21ης Μαΐου 20154 , το Γενικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει προηγούμενη απόφαση του EUIPO με την οποία εσφαλμένως είχε κριθεί ότι δεν υφίστατο καμία ομοιότητα μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων. Η εν λόγω απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου επικυρώθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάταξη της 17ης Φεβρουαρίου 20165 (για περαιτέρω πληροφορίες βλ. αναλυτικά το ΑΤ αριθ. 17/16).

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων (T-85/16 και T-629/16)

——

1 Τέως Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ). 2 Όσον αφορά τα είδη υποδήσεως. 3 Όσον αφορά τα υποδήματα ασφαλείας και προστασίας.

Σχόλια