Αποκλεισμός κοινωνικών παροχών κράτους μέλους σε άλλους Ευρωπαίους πολίτες

0

 

Με την απόφασή που εκδόθηκε σήμερα, το Δικαστήριο επιβεβαιώνει την πρόσφατη νομολογία του, κατά την οποία κράτος-μέλος μπορεί να αποκλείει από ορισμένες κοινωνικές παροχές (όπως είναι το γερμανικό επίδομα διαβιώσεως για τους αναζητούντες εργασία και τα τέκνα τους ) τους πολίτες άλλων κρατών μελών κατά τους πρώτους τρεις μήνες της διαμονής τους.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, κατά την Οδηγία «πολίτης της Ένωσης», οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση πέραν της απαίτησης κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Δεδομένου ότι, για την περίοδο αυτή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν από τους πολίτες της Ένωσης να διαθέτουν επαρκή μέσα για τη διαβίωσή τους και προσωπική ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη, προκειμένου να διατηρήσουν την οικονομική ισορροπία του συστήματός τους κοινωνικής ασφαλίσεως, να αρνούνται τη χορήγηση στους πολίτες αυτούς οποιασδήποτε κοινωνικής παροχής κατά τους πρώτους τρεις μήνες.

Κατά το Δικαστήριο, η άρνηση αυτή δεν προϋποθέτει εξέταση της ατομικής καταστάσεως του προσώπου περί του οποίου πρόκειται.

Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο απαντά σε ερωτήματα του Landessozialgericht NordrheinWestfalen (ανώτερο δικαστήριο υποθέσεων κοινωνικής ασφαλίσεως της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, Γερμανία) το οποίο καλείται να αποφανθεί επί διαφοράς μεταξύ της οικογένειας Peña-García, της οποίας τα μέλη είναι Ισπανοί υπήκοοι, και μιας γερμανικής υπηρεσίας για την απασχόληση. Η υπηρεσία απασχολήσεως αρνήθηκε να χορηγήσει τα γερμανικά επιδόματα διαβιώσεως 6 στον Joel Peña Cuevas και στον υιό του για τους πρώτους τρεις μήνες της διαμονής τους στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, η γερμανική νομοθεσία ορίζει ότι οι αλλοδαποί εξαιρούνται, καταρχήν, από τέτοιες παροχές κατά τους πρώτους τρεις μήνες της διαμονής τους. Ο J. Peña Cuevas και ο υιός του έφθασαν στη Γερμανία στα τέλη Ιουνίου 2012, λίγους μήνες μετά την J. García-Nieto και τη θυγατέρα τους. Κατά το χρονικό αυτό σημείο, η J. García-Nieto είχε ήδη τακτική απασχόληση στη Γερμανία, για την οποία ασφαλίστηκε υποχρεωτικώς, από τον Ιούλιο, στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως. Από τον ίδιο αυτό μήνα, η οικογένεια άρχισε να λαμβάνει οικογενειακά επιδόματα, ενώ τα τέκνα άρχισαν να λαμβάνουν σχολική εκπαίδευση από τα τέλη Αυγούστου 2012.

Σχόλια