Απόρριψη αναίρεσης και οριστικά πρόστιμα από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για σύμπραξη εταιρειών στην αγορά λευκαντικών ουσιών

0

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2006 όταν κατόπιν καταγγελίας της εταιρίας Degussa το 2002, η Επιτροπή διαπίστωσε, το 2006, τη συμμετοχή εννέα επιχειρήσεων σε συμπράξεις στον τομέα λευκαντικών ουσιών (υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπερβορικού άλατος). Κατά συνέπεια, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 388,13 εκατομμυρίων ευρώ σε επτά από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας με αρκετές βιομηχανικές εφαρμογές. Πρόκειται για διαυγές, άχρωμο υγρό διαθέσιμο στο εμπόριο ή χρησιμοποιούμενο ως λευκαντικό στις χαρτοβιομηχανίες και στην υφαντουργία, για απολύμανση και επεξεργασία λυμάτων. Το υπερβορικό άλας χρησιμοποιείται κυρίως ως δραστική ουσία σε συνθετικά απορρυπαντικά και σε σκόνες πλυσίματος.

Η σύμπραξη συνίστατο κυρίως στην ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τις αγορές και τις επιχειρήσεις, στον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής, στην κατανομή των μεριδίων της αγοράς και των πελατών, καθώς και στον καθορισμό και στην παρακολούθηση των τιμών για την περίοδο μεταξύ των ετών 1994 και 2000.

Μεταξύ των εταιριών στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις περιλαμβάνονταν οι ιταλικές εταιρίες Edison SpA και η θυγατρική της Solvay Solexis SpA (κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών, Ausimont SpA), SNIA SpA και η θυγατρική της Caffaro SpA, η βελγική εταιρία Solvay SA, η εταιρία FMC Corporation (ΗΠΑ) και η ισπανική θυγατρική της FMC Foret SA. Η συμμετοχή στη σύμπραξη της γαλλικής εταιρίας L’Air Liquide SA είχε παύσει να υφίσταται πέντε και πλέον έτη πριν από τα πρώτα μέτρα έρευνας της Επιτροπής, οπότε, αν και της είχε απευθυνθεί η απόφαση της Επιτροπής, δεν της επιβλήθηκε πρόστιμο λόγω παραγραφής.

Κατόπιν προσφυγής των εταιριών αυτών, το Γενικό Δικαστήριο, το 2011, ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής ως προς τις L’Air Liquide και Edison. Το Γενικό Δικαστήριο μείωσε, επίσης, το ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε στη Solvay, ώστε να ληφθεί υπόψη η μειωμένη διάρκεια της συμμετοχής της στη σύμπραξη και το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρείχε η εταιρία αυτή χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην απόφαση. Αντιθέτως, απέρριψε τις προσφυγές των Solvay Solexis, SNIA και της θυγατρικής της Caffaro, καθώς και της FMC Corporation και της θυγατρικής της FMC Foret, διατηρώντας το ποσό των προστίμων που τους επιβλήθηκαν.

Κατόπιν τούτου, οι εταιρίες Solvay, Caffaro, SNIA και Solvay Solexis άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Ευρωπαικού Δικαστηρίου για την αναίρεση των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου που τις αφορούσαν. Με χωριστή αίτηση αναιρέσεως η Επιτροπή προσέφυγε επίσης στο Δικαστήριο ζητώντας την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου που αφορούσε την εταιρία Edison.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση οριστικοποιούνται τα πρόστιμα καθώς και η απόρριψη της αναίρεσης της προηγούμενης απόφασης.

Σχόλια