Αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία για την φοροδιαφυγή θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013

0

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί να ισχύσει η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία των κρατών στον φορολογικό τομέα. Με βάση την Οδηγία αυτή θα ενισχυθεί η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών-μελών, ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία συλλογής των οφειλόμενων φόρων. Στην πράξη με τη νέα νομοθεσία θα επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην αλληλοπληροφόρηση των εθνικών αρχών.

Για παράδειγμα, τυποποιούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και μέθοδοι για την ενημέρωση μεταξύ των διαφορετικών κρατών, ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών να διεκπεραιώνεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Περαιτέρω προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των φορολογικών υπηρεσιών ενός κράτους στις διοικητικές διαδικασίες άλλου κράτους-μέλους.

Tο πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας καλύπτει όλους τους φόρους που δεν ρυθμίζονται ήδη από ειδικότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

Σχόλια