Βουλγαρία: Προειδοποίηση της Επιτροπής για παράλειψη προστασίας άγριων πτηνών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε πρώτη γραπτή προειδοποίηση στη Βουλγαρία για την λήψη ανεπαρκών μέτρων προστασίας της φύσης.
Η υπόθεση αφορά την παράλειψη της Βουλγαρίας να καθορίσει επαρκείς χώρους ειδικής προστασίας (ΧΕΠ – SPA) για αποδημητικά και ευάλωτα είδη άγριων πτηνών, οπότε παραβιάζεται η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των άγριων πτηνών.
Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Το δίκτυο χώρων ειδικής προστασίας αποτελεί το κλειδί για την διασφάλιση του μέλλοντος των αποδημητικών και ευάλωτων ειδών πτηνών. Έχει επιτακτική σημασία η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία αυτών των χώρων».
Με βάση την οδηγία για τα άγρια πτηνά, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ορίζουν τις πλέον κατάλληλες περιοχές ως χώρους ειδικής προστασίας (ΧΕΠ) για την προστασία ειδών αγρίων πτηνών.
Ο καθορισμός των ΧΕΠ πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, επιστημονικώς επαληθεύσιμα.
Η Επιτροπή, για να εκτιμά κατά πόσον τα κράτη μέλη εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους όσον αφορά την κατάταξη ΠΕΠ, χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες ορνιθολογικές πληροφορίες.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι αναγκαίες επιστημονικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται εθνικοί κατάλογοι χώρων για σημαντικά πτηνά (ΧΣΠ – ΙΒΑ) που εκπονεί η μη κυβερνητική οργάνωση Birdlife International. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικός, ο κατάλογος ΧΣΠ βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά κριτήρια.
Το Δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει την επιστημονική του αξία, και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ισοδύναμα επιστημονικά στοιχεία ο κατάλογος ΧΣΠ αποτελεί έγκυρη βάση ώστε να εκτιμάται κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν χαρακτηρίσει ως ΧΣΠ αρκετούς χώρους σε πλήθος και σε μέγεθος.

Σχόλια