ΔΕΕ: Άκυρη η Οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να κηρύξει άκυρη την κοινοτική Οδηγία του 2006 για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, με το σκεπτικό ότι παρεμβαίνει στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτό του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Ο κύριος σκοπός της εν λόγω Οδηγίας συνίσταται στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών-μελών περί διατήρησης δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών.
Συνεπώς, αποσκοπεί στη διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως η τρομοκρατία και γι’ αυτό στην Οδηγία προβλέπεται ότι οι προαναφερθέντες πάροχοι πρέπει να διατηρούν τα δεδομένα κίνησης και θέσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας καθώς και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αυστρίας υπέβαλαν προδικαστικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου ζητούσαν να εξεταστεί το κύρος της Οδηγίας, ιδίως υπό το πρίσμα του θεμελιώδους δικαιώματος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που συλλέγονται, παρέχουν ακριβείς ενδείξεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή των χρηστών όμως το Δικαστήριο εκτιμά ότι επιβάλλοντας τη διατήρηση των δεδομένων αυτών η οδηγία επεμβαίνει πολύ σοβαρά στην άσκηση των προαναφερθέντων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως προς το αν μια τέτοια επέμβαση είναι δικαιολογημένη το Δικαστήριο εκτιμά ότι, ο νομοθέτης της Ένωσης εκδίδοντας την οδηγία υπερέβη τα όρια που επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας διότι η διατήρηση των δεδομένων που επιβάλλεται μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκεται, εντούτοις η εκτεταμένη επέμβαση της στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων δε διασφαλίζεται ότι θα περιορίζεται στο αυστηρώς αναγκαίο».

Επίσης, η Οδηγία δεν προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις που να μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων και δεν εγγυάται την καταστροφή των δεδομένων μετά τη λήξη της διάρκειας διατήρησής τους. Συνεπώς, δεν διασφαλίζεται πλήρως ο έλεγχος της τηρήσεως των επιταγών της προστασίας και της ασφάλειας από ανεξάρτητη αρχή, όπως τούτο επιβάλλεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054el.pdf

Σχόλια