ΔΕΕ: Απαγόρευση θέσπισης πρόσθετων προϋποθέσεων εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη-μέλη για σπουδές

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε πως τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο στο έδαφός τους υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν πλέον των τριών μηνών στο έδαφός τους, με σκοπό τις σπουδές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης

Σε Οδηγία της Ένωσης προβλέπεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εισόδου με σκοπό τις σπουδές για διάρκεια πλέον των τριών μηνών πρέπει να πληρούν πλείονες γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων να μην αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Ο Mohamed Ali Ben Alaya έχει τυνησιακή ιθαγένεια και γεννήθηκε το 1989 στη Γερμανία. Το 1995, εγκατέλειψε τη Γερμανία για να εγκατασταθεί στην Τυνησία. Αφού έλαβε το απολυτήριό του το 2010, εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Τυνησίας για σπουδές στην πληροφορική, προβαίνοντας συγχρόνως σε αιτήσεις εγγραφής του για σπουδές στη Γερμανία. Προς τούτο, υπέβαλε πολλές φορές επιτυχώς υποψηφιότητα για σπουδές μαθηματικών σε πανεπιστήμιο του Dortmund.

Οι γερμανικές αρχές, εκφράζοντας αμφιβολίες ως προς την πρόθεση του M. Ben Alaya να σπουδάσει στη Γερμανία – μεταξύ άλλων, λόγω και της ανεπαρκούς βαθμολογίας του – απέρριψαν τις αιτήσεις του M. Ben Alaya για χορήγηση θεωρήσεως με σκοπό τις σπουδές.
Επιληφθέν της υποθέσεως, το Διοικητικό Πρωτοδικείο του Βερολίνου, ζητεί από το Δικαστήριο να διευκρινιστεί αν η γερμανική διοίκηση έχει εξουσία εκτιμήσεως για τη χορήγηση ή μη θεωρήσεως για σπουδές στον M. Ben Alaya, ενώ πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισόδου που προβλέπει η Οδηγία και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Το Δικαστήριο, στην απόφαση του, υπενθυμίζει ότι η Οδηγία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο της Ένωσης των σπουδαστών τρίτων χωρών για την προβολή της Ευρώπης ως παγκόσμιου κέντρου αριστείας για τη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς η δυνατότητα κράτους – μέλους να επιβάλλει πρόσθετες προϋποθέσεις εισόδου θα προσέκρουε στον σκοπό αυτό.
Μολονότι η Οδηγία αναγνωρίζει στα κράτη – μέλη περιθώριο εκτιμήσεως κατά την εξέταση των αιτήσεων εισόδου, το Δικαστήριο τονίζει ότι το εν λόγω περιθώριο αφορά αποκλειστικώς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Οδηγία αυτή καθώς και στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών.
Εν προκειμένω, από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο M. Ben Alaya πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις της Οδηγίας και οι γερμανικές αρχές δεν επικαλέστηκαν έναντι αυτού κανένα λόγο απτόμενο της υπάρξεως απειλής.
Το Δικαστήριο έκρινε επομένως ότι υπό την επιφύλαξη της εκ μέρους του αιτούντος δικαστηρίου επαληθεύσεως, πρέπει να χορηγηθεί στον M. Ben Alaya άδεια διαμονής.

Η απόφαση
Mohamed Ali Ben Alaya κατά Γερμανίας
 

Σχόλια