ΔΕΕ: Δικαίωμα μερικής αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης σιδηροδρόμου

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα, απεφάνθη υπέρ του δικαιώματος των επιβατών σε επιστροφή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου, σε περίπτωση που o σιδηρόδρομος παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, ακόμα κι αν αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η υπόθεση αφορά στη σιδηροδρομική επιχείρηση ΟΒΒ-Personenverkehr, η οποία άσκησε προσφυγή εναντίον απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία προβλεπόταν –μεταξύ άλλων – κατάργηση ρήτρας δυνάμει της οποίας δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημιώσεως ή επιστροφής των δαπανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, στην περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε μια από τις ακόλουθες αιτίες:

– σφάλμα του επιβάτη·

– συμπεριφορά τρίτου που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες της οποίας δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων·

– περιστάσεις άσχετες προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων·

– περιορισμό, λόγω απεργίας, της κυκλοφορίας, εφόσον ο επιβάτης ενημερώθηκε δεόντως γι’ αυτήν, και

– παροχές υπηρεσιών μεταφοράς που δεν αποτελούν μέρος της συμβάσεως μεταφοράς.
 

Σύμφωνα με την απόφαση [Link] του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο μεταφορέας δεν μπορεί να επικαλεστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που τον απαλλάσσουν, σε περίπτωση ανωτέρας βίας, από την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω καθυστερήσεως, προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωση επιστροφής αντιτίμου του κομίστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό, προβλέπεται, ότι ένας επιβάτης, του οποίου το δρομολόγιο έχει καθυστέρηση μίας ώρας και άνω, μπορεί να ζητήσει από τη σιδηροδρομική επιχείρηση τη μερική επιστροφή του κομίστρου που αυτός έχει καταβάλει. Η εν λόγω αποζημίωση ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του κομίστρου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών και τστο 50 % του κομίστρου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω. Σημειωτέον, ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, από την υποχρέωση καταβολής της μερικής αυτής αποζημίωσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.
 

Σχόλια