ΔΕΕ: Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση του 2020

0

Η ετήσια έκθεση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δύο μέρη, με τίτλο Δικαιοδοτικό έργο και Έκθεση διαχείρισης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει επίσης μια Ανασκόπηση του έτους, που αποτελεί περιληπτική απόδοση της Ετήσιας εκθέσεως.

2020 – Ανασκόπηση του έτους

Η Ανασκόπηση του έτους περιέχει μια συνοπτική επισκόπηση των τριών πτυχών της δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της δικαιοδοτικής, της θεσμικής και της διοικητικής. Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις του, επεξηγώντας το περιεχόμενό τους για τους ευρωπαίους πολίτες, και δίδει μια γενική ιδέα των σημαντικών συμβάντων του έτους, με εικόνες, σχεδιαγράμματα και στατιστικές.

Δικαιοδοτικό έργο

Στο τμήμα αυτό της Ετήσιας έκθεσης γίνεται μια λεπτομερής επισκόπηση του δικαιοδοτικού έργου του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, με ανάλυση της νομολογίας, συνοδευόμενη από υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς το πλήρες κείμενο των αντίστοιχων αποφάσεων, και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων του έτους.

Για να δείτε την ετήσια Έκθεση πατήστε εδώ

Έκθεση διαχείρισης
(Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αρμόδιου διατάκτη)

Κάθε έτος, ο αρμόδιος διατάκτης του θεσμικού οργάνου προβαίνει σε απολογισμό, έναντι των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών της Ένωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες, της διαχειρίσεως των πιστώσεων και των δαπανών του θεσμικού οργάνου υπό τη μορφή ετήσιας εκθέσεως δραστηριοτήτων. Η εν λόγω έκθεση, καλούμενη Έκθεση διαχείρισης, παρουσιάζει ιδίως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το θεσμικό όργανο χάρη στους πόρους που έχουν τεθεί τη διάθεσή του, καθώς και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Για να δείτε την ετήσια Έκθεση πατήστε εδώ

Σχόλια