Δυνατή η εγγραφή δικηγόρων σε συλλόγους άλλου κράτους μέλους λόγω ευνοϊκότερης νομοθεσίας

0

Κατά τον Γενικό Εισαγγελέα Nils Wahl, το γεγονός και μόνον ότι ένας πολίτης επιλέγει να αποκτήσει τον τίτλο του δικηγόρου άλλου κράτους-μέλους προκειμένου να επωφεληθεί από ευνοϊκότερη νομοθεσία δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.

Οι Ιταλοί πολίτες Α. Α. Torresi και P. Torresi απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Νομικής στην Ιταλία ο οποίος κατόπιν αναγνωρίστηκε στην Ισπανία ως ισότιμος προς τον ισπανικό και έτσι εγγράφηκαν στο δικηγορικό Σύλλογο της Santa Cruz, στην Τενερίφη.

Μερικούς μήνες αργότερα υπέβαλαν αίτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Macerata, στην Ιταλία, για την εγγραφή τους στο τμήμα του μητρώου του συλλόγου για δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο στην αλλοδαπή.

Καθώς το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν έλαβε απόφαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι κ.κ. Torresi άσκησαν προσφυγές ενώπιον του εθνικού δικηγορικού συμβουλίου, το οποίο ρώτησε το Δικαστήριο εάν η Οδηγία 98/5 για την εγκατάσταση των δικηγόρων απαγορεύει στα κράτη-μέλη να αρνούνται λόγω καταχρήσεως δικαιώματος την εγγραφή στο μητρώο ενός δικηγορικού συλλόγου, υπηκόων του οι οποίοι επιστρέφουν στο κράτος καταγωγής τους μετά από την απόκτηση του επαγγελματικού τους τίτλου σε άλλο κράτος-μέλος.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Nils Wahl, επισημαίνει ότι, κατά πάγια νομολογία, οι πολίτες δεν δύνανται να επικαλούνται τους κανόνες της Ένωσης καταχρηστικά και πως η διαπίστωση της καταχρηστικότητας προϋποθέτει εκτός από το συνδυασμό αντικειμενικών περιστάσεων και ένα υποκειμενικό στοιχείο, αυτό της βούλησης του ενδιαφερόμενου να αποκομίσει όφελος από τους κανόνες της Ένωσης, δημιουργώντας τεχνηέντως τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
Σκοπός της οδηγίας 98/5 είναι να διευκολύνει την επί μονίμου βάσεως άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου σε άλλο κράτος-μέλος. Το δικαίωμα των πολιτών κράτους μέλους να επιλέξουν το κράτος μέλος στο οποίο επιθυμούν να εργαστούν, είναι συμφυές με την άσκηση, των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνουν οι Συνθήκες της Ένωσης.

Η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής του πιστοποιητικού εγγραφής σε δικηγορικό σύλλογο του κράτους μέλους-καταγωγής αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στα μητρώα του κράτους-μέλους υποδοχής.
Συναφώς, είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι ο δικηγόρος επιδιώκει να επωφεληθεί από μια ευνοϊκότερη νομοθεσία στην αλλοδαπή ή ότι η αίτησή του για εγγραφή υποβάλλεται εντός συντόμου χρονικού διαστήματος μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου στην αλλοδαπή.

Πάντως, ο Γενικός Εισαγγελέας τονίζει ότι, εάν οι αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν υπόνοιες για ύπαρξη δόλιας συμπεριφοράς και εάν διαπιστώσουν ότι συντρέχουν τόσο τα αντικειμενικά όσο και τα υποκειμενικά στοιχεία της κατάχρησης δικαιώματος, μπορούν να απορρίψουν μια τέτοιου είδους αίτηση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας συμπεραίνει, επομένως, ότι η οδηγία απαγορεύει στα κράτη-μέλη να αρνούνται την εγγραφή στο μητρώο δικηγορικού συλλόγου λόγω καταχρήσεως δικαιώματος, δικηγόρων που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο στην αλλοδαπή και επιστρέφουν στο κράτος καταγωγής τους.
 

 

 

 

Σχόλια