Δυνατή η επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο αγωγών, οι οποίες ασκήθηκαν στη Γερμανία από κατόχους ελληνικών ομολόγων

0

 

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-226/13, C-245/13, C-247/13 και C-578/13 Stefan Fahnenbrock κ.λπ. κατά Ελληνικού Δημοσίου), οι αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες ασκήθηκαν ενώπιον γερμανικών δικαστηρίων από ιδιώτες, κατόπιν της αναγκαστικής ανταλλαγής των κρατικών ομολόγων τους, είναι δυνατόν να επιδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο, στο μέτρο που δεν είναι προφανές ότι τέτοιες αγωγές δεν υπάγονται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
 
Η υπόθεση αφορά τις αγωγές που ασκήθηκαν κατά του Ελληνικού Δημοσίου από δικαιούχους ελληνικών κρατικών ομολόγων, κατοίκους Γερμανίας, οι οποίοι θεωρούν ότι εθίγησαν λόγω της ανταλλαγής των τίτλων τους με νέα κρατικά ομόλογα, μειωμένης ονομαστικής αξίας. Δύο γερμανικά Πρωτοδικεία, τα οποία επιλήφθηκαν των εν λόγω αγωγών, διατύπωσαν προδικαστικό ερώτημα προς το ΔΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επίδοσης των αγωγών στο Ελληνικό Δημόσιο, με το οποίο ζητούν να διευκρινιστεί εάν οι αγωγές αυτές αφορούν σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, και άρα ,σύμφωνα με τον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό για τις επιδόσεις δικαστικών και εξώδικων πράξεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση, ή εάν έχουν ως αντικείμενο πράξη ή παράλειψη του κράτους κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, οπότε ο κανονισμός για τις επιδόσεις δεν εφαρμόζεται.

Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι αγωγές, όπως οι επίδικες, ασκηθείσες από ιδιώτες κατόχους ομολόγων κατά του κράτους που εξέδωσε τα ομόλογα αυτά, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, στο μέτρο που δεν προκύπτει ότι οι αγωγές αυτές προδήλως δεν υπάγονται στις αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Προκειμένου το επιληφθέν δικαστήριο να διαπιστώσει ότι ο κανονισμός έχει εφαρμογή, αρκεί να διεξάγει έναν αρχικό έλεγχο, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και να κρίνει ότι δεν είναι προφανές ότι το ασκηθέν ενώπιον του ένδικο βοήθημα δεν υπάγεται στις αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.
 
Στη συνέχεια, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η έκδοση ομολόγων δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς από τη δικογραφία δεν προκύπτει προδήλως ότι οι χρηματοοικονομικοί όροι των επίμαχων τίτλων καθορίστηκαν μονομερώς από το Ελληνικό Δημόσιο και όχι βάσει των όρων της αγοράς, από τους οποίους διέπεται η εμπορία των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης