ΔΕΕ: Εργοδοτική υποχρέωση για τη λήψη μέτρων υπέρ των αναπήρων

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε οι εργοδότες να προβούν στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία.

Κρίνοντας επί προσφυγής της Κομισιόν κατά της Ιταλίας για κακή μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι για την ορθή και αποτελεσματική τήρηση της Οδηγίας, πρέπει να επιβάλλεται στον εργοδότη υποχρέωση λήψης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται επαρκώς ότι τα άτομα με αναπηρία θα εργάζονται κάτω από συνθήκες που θα απρόσκοπτης άσκησης του επαγγέλαμτός τους και με δυνατότηρες βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. Τυχόν επιβάρυνση, η οποία θα προκύπτει για τον εργοδότη από την ανάληψη των σχετικών μέτρων, θα πρέπει ν’ αντισταθμίζεται με ειδικές ρυθμίσεις της εθνικής πολιτικής των κρατών-μελών για την προστασία της ειδικής αυτής κοινωνικής ομάδας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση [PDF], η εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία στηρίζεται στην άποψη ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας μπορούν να υπονομεύσουν την επίτευξη των σκοπών της Συνθήκης της ΕΕ, ειδικότερα δε την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.