ΔΕΕ: Η Γερμανία δεν μπορεί να διατηρήσει τις ίδιες τιμές χημικών στα παιχνίδια

0

Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής (Υπόθεση T-198/12 R) σύμφωνα με την οποία η Γερμανία δεν μπορεί να διατηρήσει τις ισχύουσες οριακές τιμές της για το αρσενικό, το αντιμόνιο και τον υδράργυρο στα παιχνίδια, αλλά την ακυρώνει μερικώς όσον αφορά τον μόλυβδο

Η Γερμανία δεν απέδειξε ότι αυτές οι οριακές τιμές, που αντιστοιχούν στο παλαιό πρότυπο της ΕΕ, διασφαλίζουν υψηλότερη προστασία απ’ ό,τι οι νέες ευρωπαϊκές οριακές τιμές

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μια νέα οδηγία περί παιχνιδιών στο πλαίσιο της οποίας καθόρισε νέες οριακές τιμές για ορισμένες χημικές ουσίες που υπάρχουν στα παιχνίδια, όπως είναι μεταξύ άλλων τα βαρέα μέταλλα. Η Γερμανία, η οποία είχε ψηφίσει κατά της οδηγίας αυτής στο Συμβούλιο, εκτιμά ότι οι οριακές τιμές που ισχύουν στη χώρα της για τον μόλυβδο, το βάριο, το αντιμόνιο, το αρσενικό και τον υδράργυρο παρέχουν καλύτερη προστασία, διευκρινιζομένου ότι οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στην παλαιά οδηγία περί παιχνιδιών του 19882. Η Γερμανία ζήτησε ως εκ τούτου από την Επιτροπή την άδεια να διατηρήσει τις παλαιές τιμές της. Με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση αυτή όσον αφορά το αντιμόνιο, το αρσενικό και τον υδράργυρο και επέτρεψε τη διατήρηση των γερμανικών οριακών τιμών για τον μόλυβδο και το βάριο μόνο μέχρι τις 21 Ιουλίου 2013 το αργότερο.

Η Γερμανία άσκησε προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως αυτής. Ζήτησε επιπλέον τη λήψη προσωρινού μέτρου προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιεί τις ισχύουσες οριακές τιμές της μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της ουσίας. Με διάταξη της 15ης Μαΐου 2013, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διέταξε την Επιτροπή να επιτρέψει τη διατήρηση των πέντε γερμανικών οριακών τιμών μέχρις ότου το Γενικό Δικαστήριο αποφανθεί επί της κύριας προσφυγής3.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο, αποφαινόμενο επί της κύριας προσφυγής, απορρίπτει την προσφυγή της Γερμανίας όσον αφορά το αρσενικό, το αντιμόνιο και τον υδράργυρο.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf