ΔΕΕ: Η κρατική ενίσχυση της France Telecom συνιστά πλεονέκτημα χορηγηθέν με κρατικούς πόρους

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή του, αναίρεσε την κρίση του Γενικού Δικαστηρίου περί ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι υποστηρικτικές δηλώσεις και η προκαταβολή της εισφοράς κεφαλαίου του Γαλλικού Δημοσίου υπέρ της France Telecom είχαν χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με την απόφαση [Link] του ΔΕΕ, η προκαταβολή, αν και δεν καταβλήθηκε στη France Télécom (FT), εντούτοις συνιστά παροχή πλεονεκτήματος μέσω κρατικών πόρων, διότι ενδέχεται να επιβαρύνει τους τελευταίους.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας είχε δηλώσει ότι, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης της France Télécom και των σχετικών προβλημάτων χρηματοδότησης, το Γαλλικό Δημόσιο θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους. Στη συνέχεια, με ανακοινωθέν Τύπου σχετικά με την οικονομική κατάσταση της FT, οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι το Γαλλικό Δημόσιο θα συμβάλει στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της FT και θα λάβει, εφόσον είναι απαραίτητο, μέτρα προς αποφυγή των χρηματοδοτικών προβλημάτων. Ακολούθησε, μάλιστα, δήλωση συμμετοχής στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με ποσό που αντιστοιχεί σε 9 δις. ευρώ, υπό μορφή προκαταβολής της εισφοράς μετόχου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της, κατέληξε ότι η προκαταβολή εισφοράς μετόχου, την οποία είχε χορηγήσει η Γαλλία στην FT υπό μορφή πιστώσεως ύψους 9 δις. ευρώ, εξεταζόμενη στο πλαίσιο των σχετικών δηλώσων των γάλλων αξιωματούχων, συνιστούσε κρατική ενίσχυση μη συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης. Ωστόσο, επειδή δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις της ενίσχυσης αυτής, η Επιτροπή δε διέταξε την ανάκτηση.

Το Γενικό Δικαστήριο, με απόφαση της 21ης Μαΐου 2010, είχε ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής καθώς είχε κριθεί ότι οι δηλώσεις των γαλλικών αρχών παρείχαν πλεονέκτημα στην FT, το οποίο συνίστατο στη βελτίωση των όρων χρηματοδοτήσεώς της. Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό δεν είχε ως συνέπεια αντίστοιχη μείωση των κρατικών πόρων, οπότε δεν πληρούνταν η προϋπόθεση περί χρηματοδοτήσεως από κρατικούς πόρους. Δεδομένου δε, ότι η Επιτροπή στήριξε τη διαπίστωση περί ύπαρξης κρατικής ενισχύσεως στη συνολική εξέταση των δηλώσεων, σε συνδυασμό με την πρόταση προκαταβολής εισφοράς μετόχου, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει αν κάθε μία κρατική παρέμβαση, εξεταζόμενη μεμονωμένα, συνεπάγεται τη χορήγηση πλεονεκτήματος με κρατικούς πόρους ή συνεπάγεται συγκεκριμένο οικονομικό κίνδυνο σε βάρος των κρατικών πόρων, στενά συνδεόμενων με το προσδιορισθέν πλεονέκτημα.

Το ΔΕΕ, το οποίο επιλήφθηκε της υποθέσεως μετά από αίτηση αναιρέσεως της Επιτροπής έκρινε ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και εσφαλμένα διαπίστωσε ότι απαιτείται στενή σχέση μεταξύ του πλεονεκτήματος και της δέσμευσης κρατικών πόρων καθώς, όπως επισημάνθηκε στην απόφαση του ΔΕΕ, η προκαταβολή εισφοράς μετόχου συνίσταται σε άνοιγμα πιστώσεως ύψους 9 δις. ευρώ. Η FT, μολονότι δεν υπέγραψε την προταθείσα σύμβαση προκαταβολής, εντούτοις μπορούσε να την υπογράψει ανά πάσα στιγμή, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα να λάβει αμέσως το σχετικό ποσό. Συνεπώς, το Δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου θεωρώντας ορθή τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι η εν λόγω ανακοίνωση της προκαταβολής της εισφοράς μετόχου συνιστά πλεονέκτημα χορηγηθέν με κρατικούς πόρους.

Σχόλια