ΔΕΕ: Η παχυσαρκία ως λόγος διάκρισης στην εργασία

0

 

Το Δικαστήριο της ΕΕ με απόφασή του στην υπόθεση C-354/13 αποφαίνεται ότι η παχυσαρκία εμπίπτει στην έννοια της αναπηρίας, όταν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρακωλύει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στον επαγγελματικό βίο, σε ισότιμη βάση με τους λοιπούς εργαζομένους.

Στο πλαίσιο προδικαστικού ερωτήματος από δικαστήριο της Δανίας, που είχε επιληφθεί υπόθεσης απόλυσης ενός παιδοκόμου χωρίς την ύπαρξη κάποιου αντικειμενικού λόγου, αλλά με κριτήριο τη σωματική του διάπλαση, το ΔΕΕ κλήθηκε να κρίνει εάν το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει αυτοτελή απαγόρευση των δυσμενών διακρίσεων λόγω παχυσαρκίας, άλλως, εάν η παχυσαρκία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/78.

Το ΔΕΕ, λοιπόν, διαπιστώνει ότι η Οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση δεν αναφέρει την παχυσαρκία ως λόγο δυσμενούς διακρίσεως και συνεπώς δεν μπορεί το πεδίο εφαρμογής της ως άνω οδηγίας να επεκταθεί πέραν των περιπτώσεων δυσμενούς διακρίσεως για τους λόγους που απαριθμούνται εξαντλητικώς σε αυτήν.

Ωστόσο, το Δικαστήριο κρίνει ότι,υπό ορισμένες περιστάσεις, η παχυσαρκία του εργαζομένου συνεπάγεται μειονεκτικότητα,οφειλόμενη ιδίως σε σωματική, διανοητική ή ψυχική πάθηση, η οποία σε συνδυασμό με διάφορους περιορισμούς μπορεί να παρακωλύσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του ως άνω προσώπου στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους λοιπούς εργαζομένους,εφόσον δε η μειονεκτικότητα αυτή έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα, η εν λόγω παχυσαρκία εμπίπτει στην κατά την Οδηγία έννοια της αναπηρίας. Αυτό συμβαίνει ιδίως σε περίπτωση που η παχυσαρκία του εργαζομένου παρακωλύει την ως άνω συμμετοχή εξαιτίας μειωμένης κινητικότητας ή της εμφανίσεως σε αυτόν παθολογικών καταστάσεων, που δεν του επιτρέπουν να εκτελέσει την εργασία του ή του προκαλούν δυσχέρειες κατά την άσκηση της.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ΔΕΕ σημειώνει ότι αρμόδιο να κρίνει, εάν η παχυσαρκία του συγκεκριμένου απολυμένου ατόμου εμπίπτει στον ορισμό της Οδηγίας περί αναπηρίας, είναι μόνο το εθνικό δικαστήριο, βάσει των πραγματικών περιστατικών.

 

 

Σχόλια