ΔΕΕ: Η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου δε δικαιολογεί άρνηση πρόσβασης του κοινού σε πολεοδομικές αποφάσεις

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή του, έκρινε ότι το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση στις πολεοδομικές αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή εγκαταστάσεως έχουσας σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ δεν είναι δυνατή η επίκληση της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου προκειμένου να μην παρασχεθεί η ως άνω αναφερθείσα πρόσβαση.

Το Δικαστήριο κατέληξε στην ανωτέρω κρίση [PDF] στο πλαίσιο εξέτασης προδικαστικού ερωτήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2006 όταν η Περιφερειακή Αρχή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Μπρατισλάβα εξέδωσε πολεοδομική απόφαση σχετικά με τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε λάκκο εξορύξεως γης για πλινθοποιεία. Στη συνέχεια, η σλοβακική επιθεώρηση περιβάλλοντος κίνησε ολοκληρωμένη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας ορισμένοι ιδιώτες ζήτησαν να δημοσιευθεί η πολεοδομική απόφαση. Το όργανο αδειοδότησε τη δημιουργία και εκμετάλλευση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χωρίς να προηγηθεί η δημοσίευση της επίμαχης απόφασης. Κατόπιν διοικητικής προσφυγής, το δευτεροβάθμιο όργανο προστασίας του περιβάλλοντος δημοσίευσε την πολεοδομική απόφαση και την επικύρωσε.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν στη σλοβακική Δικαιοσύνη ζητώντας να διευκρινιστεί το περιεχόμενο του δικαιώματος συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες αδειοδοτήσεως σχεδίων, τα οποία φαίνεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ΔΕΕ εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης διευκρίνισε ότι «η άρνηση να τεθεί στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού η πολεοδομική απόφαση δε δύναται να δικαιολογηθεί με επίκληση της προστασίας της εμπιστευτικότητας εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών» και υπογράμμισε ότι «το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να διαθέτει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών ήδη από το στάδιο της πρωτοβάθμιας διοικητικής διαδικασίας, πριν ληφθεί μια πρώτη απόφαση, αρκεί οι πληροφορίες αυτές να ήσαν διαθέσιμες σε αυτό στάδιο της διαδικασίας».

Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο σκοπός των διατάξεων της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο οποίος συνίσταται στην πρόληψη και στον έλεγχο των ρυπάνσεων δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν ήταν αδύνατον να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία μια εγκατάσταση δυναμένη να λάβει άδεια χορηγηθείσα κατά παράβαση της νομοθεσίας αυτής συνεχίζει να λειτουργεί εν αναμονή οριστικής αποφάσεως επί της νομιμότητας της άδειας αυτής. Κατά συνέπεια, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί να έχει το κοινό το δικαίωμα πρόσβασης στις πολεοδομικές αποφάσεις καθώς και τη συνακόλουθη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων ικανών να αποτρέψουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σχόλια