ΔΕΕ: Καταδίκη της Κύπρου για τους χώρους υγειονομικής ταφής

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Κύπρο, λόγω πλημμελούς συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή Οδηγία 1991/39/ΕΚ, σχετικά με τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής. (υπόθεση c-412/12)

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην Οδηγία, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση συνέχισης της λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια ή οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά το χρόνο μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές υποχρεούνται στη λήψη σχετικών μέτρων, όπως κατάρτιση σχεδίου διευθετήσεως των χώρων, παύση λειτουργίας των χώρων ταφής που δεν έχουν λάβει άδεια συνέχισης λειτουργίας, καθορισμό μεταβατικών περιόδων για την αποπεράτωση των αναγκαίων έργων κλπ.
Δεδομένου ότι η προθεσμία εφαρμογής της ως άνω Οδηγίας και διευθέτησης του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, ήταν η 16η Ιουλίου 2009, η Επιτροπή διαπίστωσε εκπρόθεσμη εκπλήρωση υποχρεώσεων, από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ειδικότερα, η Κύπρος δεν κατάφερε να θέσει εμπρόθεσμα εκτός λειτουργίας, όλες τις χωματερές οικιακών αποβλήτων που δε λειτουργούσαν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Δικαστήριο υπενθύμισε, ότι η ύπαρξη παραβάσεως πρέπει να εκτιμάται με γνώμονα την κατάσταση του κράτους-μέλους, κατά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές δεν επηρεάζουν την ύπαρξη της παράβασης. Εξάλλου, όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επικαλούνται διατάξεις και πρακτικές της εσωτερικής έννομης τάξης τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση υποχρεώσεων και προθεσμιών που θέτει μια Οδηγία.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αποφάσισε [link], ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, παραλείποντας να θέσει εκτός λειτουργίας όλες τις χωματερές ανεξέλεγκτης διαθέσεως αποβλήτων στην επικράτειά της ή να διασφαλίσει ότι αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/31, παραβίασε την εν λόγω Οδηγία και τις κοινοτικές της υποχρεώσεις.