ΔΕΕ: Συμβατός με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

0

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης όταν ο Ιρλανδός βουλευτής, Thomas Pringle,με αφορμή την υπ. αριθμ. 2011/199 απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μηχανισμού και τη σχετική προσθήκη στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), άσκησε προσφυγή ενώπιον των ιρλανδικών δικαστηρίων στρεφόμενος κατά της διαδικασίας τροποποίησης της ΣΛΕΕ.

Όπως υποστήριξε, η τροποποίηση με απόφαση του Συμβουλίου, είναι παράνομη καθώς πρόκειται για προσφυγή στην απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης, ήτοι στη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο χωρίς τη σύγκληση Συνέλευσης απαρτιζόμενης από αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Επισήμανε δε, ότι η τροποποίηση συνεπάγεται μεταβολή των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η οποία είναι αντίθετη προς τις διατάξεις των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την οικονομική και νομισματική πολιτική, καθώς και προς τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Επιπλέον, ο T. Pringle σημείωσε ότι, επικυρώνοντας, εγκρίνοντας και αποδεχόμενη τη Συνθήκη ΕΜΣ, η Ιρλανδία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με τις εν λόγω Συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας υπέβαλε στο ΔΕΕ προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με το κύρος της απόφασης του Συμβουλίου και τη συμβατότητα του ΕΜΣ με το δίκαιο της Ένωσης. Το ΔΕΕ εκτιμώντας ότι πρόκειται για υπόθεση εξαιρετικής σημασίας, αποφάσισε να την εξετάσει σε Ολομέλεια, από το σύνολο των 27 δικαστών.

Τελικά, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος της απόφασης 2011/199 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και η γενική αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας δεν απαγορεύουν τη σύναψη και την επικύρωση της Συνθήκης ΕΜΣ ενώ τέλος, διευκρίνισε ότι το δικαίωμα κράτους μέλους να συνάψει και να επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη δεν εξαρτάται από την έναρξη ισχύος της απόφασης 2011/199.

Σχόλια