ΔΕΕ: Το περιεχόμενο του δικαιώματος ακρόασης σε διαδικασία επιστροφής στη χώρα του παρανόμως διαμένοντος

0

Στο πλαίσιο προδικαστικού ερωτήματος από διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας προς το ΔΕΕ, το τελευταίο οριοθετεί το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος ακρόασης ως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που ακολουθείται για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε προσφύγει στη γαλλική δικαιοσύνη ο Αλγερινός υπήκοος, του οποίου είχε λήξει η άδεια παραμονής στη Γαλλία και κατά του οποίου κινήθηκε διοικητική διαδικασία για την επιστροφή στην χώρα του, παραπονούμενος ότι δεν έτυχε ακρόασης, ώστε να εκφράσει λυσιτελώς την άποψή του πριν από την έκδοση της απόφασης επιστροφής, κατά παράβαση της Οδηγίας 2008/115.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς ότι το δικαίωμα ακρόασης συνιστά γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης, που πρέπει να τηρείται και στη διαδικασία επαναπροώθησης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε κράτος μέλος, επικαλούμενο και την προγενέστερη νομολογία του (απόφαση Mukarubega της 5ης Νοεμβρίου 2014, υπόθεση C-166/13). Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπήρξε παραβίαση της τήρησης του εν λόγω δικαιώματος, αφού ο προσφεύγων είχε πράγματι τη δυνατότητα να εκθέσει την άποψή του όσον αφορά τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής του και τους λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν τη μη έκδοση απόφασης επιστροφής.

Όσον αφορά το κατά πόσον το δικαίωμα ακρόασης περιλαμβάνει το δικαίωμα σε επικουρία από δικηγόρο κατά την ακρόαση, το Δικαστήριο απαντά ότι το δικαίωμα νομικής αρωγής προβλέπεται στην οδηγία μόνον στο πλαίσιο των δικαστικώνπροσφυγών κατά των αποφάσεων επιστροφής. Διευκρινίζει,πάντως, ότι ένας παρανόμως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί πάντοτε να προσφύγει με δικά του έξοδα στις υπηρεσίες νομικού συμβούλου. Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια της ακρόασης, το ΔΕΕ έκρινε ότι αυτή δεν είναι καθοριστικής σημασίας από πλευράς σεβασμού του δικαιώματος ακρόασης.

Σχόλια