ΔΕΕ: Υπερ της ενισχυμένης συνεργασίας των κρατών – μελών για τις ευρεσιτεχνίες

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή του, απορρίπτει τις προσφυγές της Ισπανίας και της Ιταλίας κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.

Το ΔΕΕ επεσήμανε ότι δεδομένης της αδυναμίας των κρατών – μελών να καταλήξουν στη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για το σύνολο της Ένωσης εντός εύλογου χρόνου, η προσβαλλόμενη απόφαση συμβάλλει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το Συμβούλιο, με απόφαση εκδοθείσα το 2011, ενέκρινε την ενισχυμένη συνεργασία 25 κρατών – μελών (επί συνόλου 27 κρατών της Ένωσης), καθόσον η Ισπανία και η Ιταλία αρνήθηκαν να μετάσχουν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο σύστημα προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η Ισπανία και η Ιταλία προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου, επικαλούμενες διάφορους λόγους. Να σημειωθεί ότι οι ενισχυμένες συνεργασίες έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, να διαφυλάσσουν τα συμφέροντά της και να ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής της. Η απόφαση, με την οποία εγκρίνεται μια ενισχυμένη συνεργασία λαμβάνεται από το Συμβούλιο ως έσχατη λύση, όταν προκύπτει ότι οι σκοποί που επιδιώκονται με τη συνεργασία αυτή δεν μπορούν να επιτευχθούν σε εύλογο χρόνο από την Ένωση, ως σύνολο. Λαμβάνεται από το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής και μετά από προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου.

Το ΔΕΕ, με την απόφασή [Link] του, τόνισε ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επιτρέπει στην Ένωση να θεσπίσει ευρωπαϊκούς τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, οι αρμοδιότητες αυτές, εντάσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, εμπίπτουν δηλαδή σε ένα τομέα συντρεχουσών αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών – μελών. Ο μη αποκλειστικός χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων αυτών, καθιστά το Συμβούλιο αρμόδιο να επιτρέψει την εν λόγω ενισχυμένη συνεργασία.

Η Ισπανία και η Ιταλία, από την πλευρά τους, προσάπτουν στο Συμβούλιο ότι, εγκρίνοντας την ανωτέρω ενισχυμένη συνεργασία, καταστρατήγησε την προϋπόθεση ομοφωνίας και παρέκαμψε την αντίθεση των δύο αυτών κρατών στην πρόταση της Επιτροπής περί του γλωσσικού καθεστώτος του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Εξετάζοντας το επιχείρημα αυτό, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι κανένας κανόνας δεν απαγορεύει στα κράτη – μέλη να θεσπίζουν μεταξύ τους μια ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, για την άσκηση των οποίων απαιτείται ομοφωνία, σύμφωνα με τις Συνθήκες. Αντιθέτως, από τη ΣΛΕΕ απορρέει ότι, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις Συνθήκες, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών είναι πρόσφορη η προσφυγή σε ενισχυμένη συνεργασία και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ομοφωνία μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με τις ψήφους των συμμετεχόντων κρατών-μελών. Επομένως, η απόφαση περί εγκρίσεως ενισχυμένης συνεργασίας, αφού διαπιστώθηκε ότι το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το γλωσσικό καθεστώς του δεν μπορούσαν να θεσπιστούν εντός ευλόγου χρόνου από την Ένωση στο σύνολό της, ουδόλως συνιστά καταστρατήγηση της προϋποθέσεως ομοφωνίας, ούτε αποκλείει τα κράτη-μέλη που δεν συναίνεσαν στα αιτήματα περί ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά συμβάλλει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας επιτεύξεως συμφωνίας περί ενός κοινού καθεστώτος για το σύνολο της Ένωσης εντός ευλόγου χρόνου.

Τονίσθηκε δε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δε θίγει την εσωτερική αγορά ή την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και παράλληλα δε θίγει τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών – μελών που δεν μετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Τέλος, σημειώνεται ότι τα δύο κράτη έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο μέλλον στην ενισχυμένη συνεργασία των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών.

Σχόλια